Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogany Türkiýäniň prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutladylar

09:09 31.05.2023 4178

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7762/original-16474a2b2a8f99.jpg

Prezident Serdar Berdimuhamedow, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň saýlawlarynda gazanan ýeňşi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdiler diýip, TDH habar berýär.

“Saýlawlaryň netijesi doganlyk türk halkynyň Rejep Taýyp Ärdogana bildirýän belent ynamynyň hem-de ýurduň abadançylygy we rowaçlygy ugrunda bitirýän hyzmatlarynyň ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr” diýlip, gutlag hatynda bellenilýär. “Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklar hakyky dostlugyň we ygtybarly hyzmatdaşlygyň mysaly bolup durýar. Ikitaraplaýyn gatnaşyklarymyzda biz hemişe hoşniýetlilik, deňhukuklylyk, ynanyşmak ýörelgelerinden ugur alýarys” diýip, Gahryman Arkadagymyz türkmen-türk strategik gatnaşyklarynyň geljekde-de täze depginler bilen ösdüriljekdigine berk ynam bildirýär.

Ýekşenbe güni agşam Türkiýäniň Merkezi saýlaw topary prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda Rejep Taýyp Ärdoganyň ýeňiş gazanandygyny tassyklady. Sesleriň 99,75% işlenenden soň, Ärdogan sesleriň 52,1%-ini alyp, täze möhlete prezident saýlandy. Onuň garşydaşy Kemal Kylyçdaroglu 47,9% ses aldy.

Türkiýäniň Prezidenti wezipesinde esasy meseleleriniň hatarynda Ärdogan puluň hümmetsizlenmeginiň peseldilmegini we mawy ýangyjy Ýewropa ibermek üçin gaz merkezini döretmegi belledi.

Başga makalalar
161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.


1651d0909902c6.jpg
ADIPEC 2023 forumynda Türkmenistanyň we Pakistanyň wekiliýeti TOPH we TOP taslamalarynyň durmuşa geçirmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Abu-Dabi şäherinde geçirilýän ADIPEC 2023 nebitgaz sergisiniň we maslahatynyň çäklerinde türkmen wekiliýetiniň Pakistanyň energetika, energiýa we nebit ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýän Muhammet Ali bilen duşuşygy geçirildi diýip, ORIENT habar berýär.


1651d0812a79d8.jpg
HNGU-nyň wekilleri Pekinde halkara foruma gatnaşdylar

Türkmenistanyň wekiliýeti 1-2-nji oktýabrda Pekinde Hytaýyň nebit uniwersitetiniň 70 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen «Uglerod bitaraplygyna ýetmegiň ugrunda: Bilim, tehnologiýalar, zehinler» atly halkara maslahatyna gatnaşdylar.


161b1acd37d1b8.jpeg
Fitch ýakyn ýyllar üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Fitch Ratings halkara reýting agentligi ýakyn wagt üçin nebitiň bahalary boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy. Muňa Global Economic Outlook-yň (GEO) dekabrdaky hasabaty şaýatlyk edýär diýip, Interfaks habar berýär.