Suwuklandyrylan gazyň eksportynyň çägi giňeýär

09:46 18.03.2022 1919

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4185/original-16232e4d7870f4.jpeg

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Lebap welaýatynda suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça müdirliginiň işi suwuklandyrylan gazyp önümçilik möçberlerini giňeltmeklige we ony eksport edijileriň sanawyny artdyrmaklyga gönükdirilendir. Häzirki zaman desgalarda öndürilen bu gymmatly önüm üçin täze eksport ugurlary kesgitlenildi.

Netijede, 2021-nji ýylda ýurdumyzyň gündogar sebitinden suwuklandyrylan gaz ibermeleri Özbegistana we Täjigistana amala aşyrylyp başlandy.

Şu ýylyň başy hem ýokary önümçilik görkezijilerine beslendi. Ýanwar aýynda müdirlik boýunça suwuklandyrylan gazyň 8,4 müň tonnasy öndürildi. Geçen ýylyň ýanwar aýynyň görkezijileri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 116%-e deň boldy.

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody üçin 5,4 müň tonna gaz kondensaty öndürilip, iberildi. Harytlyk önümleriň nobatdaky tapgyry goňşy Owganystana iberildi.

Belläp geçsek, Naýyp we Bagaja gaz ýataklarynda suwuklandyrylan gazyň eksport möçberleri 2020-nji ýylda 95 müň tonna deň boldy. 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende ösüş depgini 105%-e deň boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.