«Akylly» şäher Arkadaga 21 sany halkara sylag gowşuryldy

19:23 02.07.2023 1264

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8009/original-164a000b88747f.jpg

Türkmenistanda ilkinji “akylly” Arkadag şäheriň açylyşy mynasybetli dabaranyň çäklerinde Arkadag şäheriniň dürli ugurlarda gazanylan üstünliklerini tassyklaýan sylag gowşurmak dabarasy geçirildi.

Gowşurylan sylaglar:

– Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Arkadag şäheriniň ýaşaýyşyň hil düzümini ýokarlandyrmaga gönükdirilen gurluşy hem-de aňrybaş tehnologiýalar, amallar we çeşmeleri arkaly häzirkizaman şäher ösüşi üçin Minnetdarlyk Şahadatnamasy;

– Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) «XXI asyryň şäheri» atly ýörite şahadatnamasy;

– «Türki dünýäsiniň ilkinji «akylly» şäheri» atly Şahadatnama;

– Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň «Paýtagtlaryň we iri şäherleriň halkara assambleýasy» assosiasiýasynyň Şäher gurluşygynda «Akylly şäher» maksatnamasynyň toplumlaýyn durmuşa geçirilendigi mynasybetli diplomy;

– Türki dünýäsiniň inženerler we arhitektorlar birleşiginiň Arkadag şäheri taslamasy Türk dünýäsi şäherçilik ýörite nyşanyna mynasyp hasaplanylandygy barada Şahadatnama;

– Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat Ösüş guramasynyň (UNIDO) 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüşiň gün tertibiniň inklýuziw we durnukly senagat ösüşine (ISID) gönükdirilen dördünji senagat öwrülişigiň (4IR) sanly tilsimatlaryny ulanmak arkaly «akylly» şäheri gurmak babatda goşandy üçin Minnetdarlyk Güwänamasy;

– Birleşen Milletler Guramasynyň daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Durnukly ösüş maksatlarynyň we şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak bilen inklýuziw, howpsuz we akylly durnukly sebitler we jemagatlar ýörelgelerini durmuşa geçirmek babatda tagallalaryň ykrar edilmeginiň nyşany we minnetdarlyk hökmünde Türkmenistanyň Arkadag şäherine Minnetdarlyk Güwänamasy;

– Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti boýunça Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň (UNESCAP)inklýuziw, howpsuz, ýaşaýyş taýdan durnukly, akylly şäheriň döredilmegi hem-de Durnukly ösüş maksatlarynyň we şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak babatda UNESCAP bilen hyzmatdaşlygy üçin Türkmenistanyň Arkadag şäherine Minnetdarlyk Güwänamasy;

– Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (UNESCO) Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalary boýunça Institutynyň Arkadag şäherinde Türkmenistanyň sanly ykdysadyýetine we durnukly ösüşine goşant goşjak täze sanly bilim ulgamynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi mynasybetli Gutlag haty;

– Arap ligasynyň bilim, medeniýet we ylmy guramasynyň Arkadag şäherinde ýaş nesiller üçin täze mümkinçilikler we döredijilk gurşawy getirjek we sanly ykdysadyýete hem-de Türkmenistanyň durnukly ösüşine goşant goşjak innowasion sanly bilim ulgamynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi mynasybetli Gutlag haty;

– Bilim Arkalaşygynyň Täze sanly bilim ulgamynyň durmuşa geçirilendigi mynasybetli Gutlag haty;

– Ähliumumy Ýaşyl ösüş institutynyň Arkadag şäherine Ýaşyl we akylly şäher Şahadatnamasy;

– Birleşen Milletler Guramasynyň ilat nokatlary boýunça maksatnamasynyň (UN-Habitat) Iň gowy şäher geljegi üçin, Durnukly ösüş maksatlarynyň we Türkmenistanda şäherleriň ösüşiniň täze gün tertibiniň uýgunlaşdyrylmagyna goşant goşmak bilen, inklýuziw, howpsuz we akylly durnukly sebitler we jemagatlar ýörelgelerini durmuşa geçirmek babatda tagallalaryň ykrar edilmeginiň nyşanyny we minnetdarlyk hökmünde Minnetdarlyk haty;

– Arhitektorlar Bileleşiginiň Halkara Assosiasiýasynyň Arkadag şäheriniň Innowasion binagärçiligi hakynda Diplomy;

– Ermenistanyň Milli ylymlar akademiýasynyň A.Nazarow adyndaky Geofizika we inžener seýsmologiýasy institutynyň Seýsmiki kiçi etrapça gurluşygy hem-de seýsmiki howpsuzlygyň üpjünçiligi boýunça Arkadag şäheriniň çäginde geçirilen ylmygözleg işleriniň hili barada Şahadatnamasy;

– Russiýa Federasiýasynyň Gurluşyk we ýaşaýyş-kommunal hojalyk ministrliginiň Merkezi ylmy-barlag we meýilnamalaşdyryş institutynyň Garaşsyz ylmytehniki derňewleriň netijesinde Arkadag şäheriniň BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna, ekologiki gurluşyk boýunça halkara talaplaryna laýykdygyny tassyklaýan Şahadatnamasy;

– Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň El Kahon şäheriniň häkimliginiň 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynyň «Arkadag güni» diýlip yglan edilendigi barada Kaliforniýa Proklamasiýasy (karary)

– Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Lincoln uniwersitetiniň 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynyň «Arkadag güni» diýlip yglan edilendigi barada Lincoln uniwersitetiniň Proklamasiýasy (karary);

– «Guinnes» rekordlar kitabynyň «539 adamyň gatnaşmagynda iň uly bagbançylyk sapagy» atly Şahadatnamasy;

– Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Halkara «KTQ International GmbH» kompaniýasynyň Arkadag şäheriniň Köpugurly hassahanasyna Aýdyňlyk we hil boýunça hyzmatdaşlyk hakynda Halkara Şahadatnamasy;

– Niderlandlar Patyşalygynyň «Philips Medical Systems» kompaniýasynyň Arkadag şäheriniň Köpugurly hassahanasyna «Philips» enjamlary bilen üpjün edilen Sebitiň ýokary tehnologiýaly hassahanasy atly Güwänamasy.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.