Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

09:47 06.07.2023 2066

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8042/original-164a6474656338.jpg

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow, Türkmenistanyň Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew, «Türkmennebit» döwlet konserniniň başlygy Guwanç Agajanow, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy Merdan Rozyýew, şeýle-de ýangyç-energetika toplumynyň edara-kärhanalarynyň hünärmenleri, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarydyr talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Tanyşdyrylyş dabarasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow hem-de beýleki ýolbaşçylar öz çykyşlarynda täze çap edilen we halk köpçüligine hödürlenen «Arkadag şäheri — geljegiň şäheri» atly kitabyň ähmiýeti, onuň bezeg aýratynlyklary, many-mazmuny, sebitde deňi-taýy bolmadyk täze açylyp ulanylmaga berlen Arkadag şäheriniň aýratynlyklaryny, gözelligini açyp görkezmekdäki mynasyp orny barada aýratyn bellediler.

Şeýle hem Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň agzasy, halyçy, telekeçi Orazgül Eýeberdiýewanyň, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Sapar Ataberdiýewiň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň Gaz çykaryş tehnologiýalary barlaghanasynyň müdiri Myrat Baýramgylyjowyň, «Türkmennebit» döwlet konserniniň Nebiti gaýtadan işlemek müdirliginiň baş hünärmeni Sona Kerimowanyň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Merkezi önümçilik barlaghanasynyň himik-laboranty Aýgül Durdyýewanyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy Jemal Sapargulyýewanyň çykyşlary örän täsirli boldy.

Dabaranyň dowamynda täze Arkadag şäheriniň waspy belentden ýetirilip, türkmen halkyny, eziz Diýarymyzy ösüşiň täze belentliklerine alyp barýan, asyryň gurluşygy adyna eýe bolýan ençeme iri taslamalary durmuşa geçirmekde dünýä nusgalyk işleri bitirýän, raýatlarymyzyň ýagty geljegini, eşretli durmuşyny döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlän Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa hoşallyk sözleri aýdyldy.

Tanyşdyrylyş dabarasynyň ahyrynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa nebitgaz toplumynyň işgärleriniň adyndan Ýüzlenme kabul edildi.

Başga makalalar
164670b97ecf04.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti hytaý ugry boýunça gaz ibermekde täze taslamalary durmuşa geçirmegi teklip etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen tebigy gazyny hytaý ugry boýunça ibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip etdi. Bu barada döwlet Baştutanymyz Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


164674e2acf7d0.jpg
Türkmenistanyň we Hytaýyň Liderleri ählitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlylygyny tassykladylar

“Merkezi Aziýa — Hytaý” sammitine gatnaşmak üçin 18-nji maýda Hytaý Halk Respublikasynyň Şensi welaýatynyň paýtagtyna iş sapary bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow HHR-iň Başlygy Si Szinpin bilen gepleşikleri geçirdi diýip, TDH habar berýär.


164674da486fd9.jpg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa we Hytaý sebitinde ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýar

Türkmenistan Merkezi Aziýa ýurtlaryny we Hytaýy ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmegi çagyrdy. Bu barada Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň Sian şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» birinji sammitinde eden çykyşynda belledi.


160b6755f54ccb.jpeg
Ýylyň başyndan bäri Goturdepe ýatagynda 85 sany guýy abatlanyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» ýatagyndaky guýulary düýpli abatlamak boýunça kärhanasynda öndürijiligi peselen nebit guýularyny abatlamak we olary hereket edýän guýularyň hataryna goşmak boýunça işler üstünlikli alnyp barylýar.


163636041d0b55.jpeg
Napeco Milli nebitgaz kompaniýasy Dragon Oil PSA-dan Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşykdan 5% paýnama aldy

Napeco türkmen milli nebitgaz kompaniýasy Dubaýda ýerleşen we Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Çeleken käninde iş alyp barýan Dragon Oil kompaniýasy bilen Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşykdan 5% paýnama aldy. Bu barada Argus garaşsyz nyrh agentligi habar berdi.