OPEK-iň baş sekretary: gurama täze gatnaşyjylar üçin açyk

10:16 08.07.2023 1122

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8071/original-164a7dd7063efc.jpg

OPEK giňelmäge şat, hemmeler üçin açyk diýip, guramanyň baş sekretary Haýsam Al-Gaýs žurnalistlere habar berdi. Bu barada Interfaks habar berýär.

«Men Malaýziýa, Meksika, Bruneýe, Azerbaýjana baryp gördüm, emma men olary OPEK-iň agzasy bolmaga çagyrmadym. OPEK+ bu formal däl gurama, ol hyzmatdaşlyk hakynda bileleşik we OPEK+ — yň agzalary bolan Russiýa, Azerbaýjan, Gazagystan formal taýdan OPEK-e girmeýär, ýöne özlerini OPEK-iň agzasy ýaly duýýar» - diýip ol aýtdy.

Al-Gaýs käbir ýurtlaryň OPEK-e girmek barada karar kabul etmekde ABŞ-da hemişe ara alnyp maslahatlaşylýan kanunçylyk bolan NOPEC-iň (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) astyna düşmekden howatyrlanýarlar. Bu kanun amerikan hökümetine OPEK-iň agzalaryna garşy monopoliýa garşy kazyýet dawasyny açmaga mümkinçilik berýär. 

Sarp edijiler bilen dialogy giňeltmegi teswirlemek bilen, Al-Gaýs Hytaý bilen Hindistana barandygyny aýtdy, şeýle hem ol ÝB bilen hemişe dialogy saklaýar.

5-nji iýulda OPEK-iň seminarynda BAE-niň energetika ministri Suheýl Al-Mazrui guramanyň agza ýurtlarynyň sanyny artdyrmaga şat boljakdygyny beýan etdi. Ol şeýle hem sarp edijiler bilen öndürijileriň birleşmeginiň bazar barada çaklamasyny has takyklajakdygyny aýtdy.

2023-nji ýylda OPEK maslahatynyň prezidenti — Ekwatorial Gwineýanyň dag magdan senagaty we uglewodorodlar ministri Antonio Ondo OPEK-iň agzalarynyň sanynyň artmagy bazara aýdyňlyk hem durnuklylyk berjekdigini aýtdy.

Häzir OPEK-e Alžir, Angola, Wenesuela, Gabon, Yrak, Eýran, Kongo, Kuweýt, Liwiýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Nigeriýa, Saud Arabystany, Ekwatorial Gwineýasy girýär.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


16142d4818397d.jpeg
Daşkentde senagat, energetika, ulag pudaklarynda türkmen-özbek hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkentde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-özbek toparynyň ýakynda geçirilen on altynjy mejlisinde taraplar söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny hem-de senagat ulgamyndaky özara hereketleri giňeltmegiň, energetika, ulag we üstaşyr daşamak ugurlary boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklary pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.