Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:53 30.09.2023 1724

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8731/original-16517c5eb146d2.jpg

Çeper BABAÝEWA,
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Geofizika bölüminiň baş hünärmeni:

— Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň işine gatnaşmagymy özüme bildirilen uly ynam we hormat hasaplaýaryn. Umumymilli forumyň geçirilmeginiň özi — türkmen döwletini we jemgyýetini demokratiýalaşdyrmagyň, onuň Garaşsyz ösüşiň ýolunda uly üstünlikleri gazanmagynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Maslahata gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşynda beýan eden ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň görkezijilerini uly ruhubelentlik bilen kabul etdiler.

Geologiýa gözleg işlerini geçirmek ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegiň möhüm bölegi bolup durýar. Bu maksatlar üçin uly möçberde maýa goýumlary gönükdirilýär. Degişli ugurda özgertmeleriň amala aşyrylmagy netijesinde täze ýataklar işlenip taýýarlanylýar, nebitiň we gazyň çykarylýan möçberleri artýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň çykyşlarynyň esasy mazmuny adam hakynda alada bolup durýar. Bu bolsa, ýurdumyzyň ösüşiniň, ynsanperwer gymmatlyklaryň, amala aşyrylýan parahatçylyk we ylalaşyk syýasatynyň iň gowy subutnamasydyr.

Şu günler Türkmenistanyň Gahrymany diýen ýokary sylaga mynasyp bolan hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň adyna aýdylýan köp sanly gutlaglara we arzuwlara biz hem goşulýarys.

Başga makalalar
1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


16205f91e7a529.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň 2052-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.