Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:56 30.09.2023 3468

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8733/original-16517c6915ec43.jpg

Myrat ATAGARRYÝEW,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Umumy bölüminiň baş hünärmeni, konserniň demokratik partiýasynyň ilkinji guramasynyň başlygy:

— Halk Maslahatynyň bu taryhy mejlisi döwletiň we jemgyýetiň, her bir türkmenistanlynyň durmuşynda möhüm, şanly waka boldy.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň eden çykyşlarynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmagyň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumynyň öňünde durýan wezipeleri kesgitlemek bilen, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda çig nebiti galyndysyz düýpli gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze desgalaryň gurluşygynyň alnyp barylmagyny ýene bir mysal hökmünde getirdi.

Häzir hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde ýangyç-energetika toplumynyň önümçilik kuwwatlyklary artdyrylýar, pudagyň kärhanalary döwrebap enjamlar, öňdebaryjy sanly we ekologiýa taýdan arassa tehnologiýalar bilen üpjün edilýär. Nebitgaz toplumynyň işine täze ylmy gazanylanlar ornaşdyrylýar. Ugurdaş düzüm giňeldilýär, täze iş orunlary döredilýär.

Şu mümkinçilikden peýdalanyp, ähli türkmenistanlylary baş baýramymyz bolan ata Watanymyzyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlaýaryn.

Başga makalalar
1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


16205f91e7a529.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň 2052-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.