Halk Maslahatyna gatnaşyjylara söz berýäris

11:58 30.09.2023 3537

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8735/original-16517c7221d237.jpg

Bahar ÇARYÝEWA,
«Türkmengaz» döwlet konserniniň Durmuş taýdan ösüş we edara ediş-hojalyk işleri müdirliginiň baş hünärmeni:

— Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň öň ýanynda ýurdumyzda geçirilen taryhy foruma gatnaşmak bagty maňa-da miýesser etdi. Hormatly Prezidentimiziň çykyşynda ýangyç-energetika toplumyny mundan beýläk-de ösdürmäge aýratyn üns berildi, bu babatda anyk wezipeler kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyny tamamlamagy, daşary ýurt maýa goýumlaryny Hazar deňziniň türkmen böleginiň geljegi uly bolan toplumlaryny özleşdirmäge we önüm çykarmak boýunça iri taslamalara çekmegi, gaz boýunça ylmy we tejribäni, täze tehnologiýalary ösdürmegi hem-de burawlamagyň tehniki mümkinçiliklerini kämilleşdirmegi, uglewodorod serişdelerini has ýokary derejede düýpli gaýtadan işlemegiň çygryny giňeltmegi, sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak hem-de seýsmiki gözleg we geologiýa gözleg işlerinde öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalary bilen tejribe alyşmagy nebitgaz pudagyny ösdürmekde esasy ugurlar hökmünde kesgitledi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Gahrymany diýen ýokary adyň dakylmagy Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisiniň möhüm wakalarynyň biri boldy. Bu ýokary sylag — Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň gazanan üstünliklerinde döwlet Baştutanymyzyň ägirt uly hyzmatlarynyň halkymyz tarapyndan ykrar edilmeginiň aýdyň subutnamasydyr.

Başga makalalar
1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


16205f91e7a529.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň 2052-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.