Zähmet gadamy batlanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9754/original-165b89525dc316.jpg
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käninden tebigy gazyň çykarylmagynda, şu ýerdäki «mawy ýangyjyň» düzümindäki kükürtden arassalaýan baş desgalarda häzirki zamanyň iň kämil tehnologiýaly enjamlary arkaly arassalanylyp, sarp edijilere ugradylmagynda tehni Müdirligiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň bu kuwwatly kärhanasy Hytaý Halk Respublikasynyň nebitgaz korporasiýasynyň hem-de türkmen hünärmenleri tarapyndan bilelikde gurlup, 2012-nji ýylda önümçilige girizildi. Bu kärhana gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki

Habaryň dowamyny okamak üçin