15f352b21ddca0.png
Täze ilatly ýerler gazlaşdyrylýar
13.08.20 - 22:01

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary Mary welaýatynyň obalarynda, şäherlerinde täze ýokary, orta basyşly gaz geçirijileri gurmak, ozaldan hereket edýän gaz geçirijileriň durkuny täzeläp, geçirijiligini artdyrmak boýunça maksatnamalaýyn işleri alyp barýarlar.


15f35290b73bee.png
Guýulary abatlamagyň wajyplygy
13.08.20 - 21:50

Nebitgaz senagatynyň ösüşinde nebiti we gazy çykarmagy köpeltmegiň esasy ugurlary netijeli tehnologik prosesleri ornaşdyrmakdan, öňüni alyş çärelerini geçirmek bilen, ulanyş guýularynyň fonduny saklamakdan, düýpli abatlaýyş işleri netijesinde guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmagyň hem-de hereketsiz guýulary we täze gazylan guýulary ulanyşa goýbermegiň hasabyna olaryň hereket edýän fonduny artdyrmakdan ybaratdyr. Ylaýta-da ulanyş guýularyny abatlamagyň dowamlylygyny tizleşdirmek we harç edilýän çykdajylary azaltmak meseleleri wajyp bolup durýar.


15f344b6e9bcaf.png
UZYNADA MEÝDANÇASY
26.08.20 - 15:31

Uzynada meýdançasy Günbatar Türkmen çöketliginiň Gyzylgum bükülmesinde ýerleşmek bilen, bu ýerde ilkinji guýy gazuw işleri 1970-nji ýylda başlanyp, şol ýyllarda çuňlugy 4200-4400 metre çenli bolan 4 sany gözleg-agtaryş guýulary gazylypdyr. Emma, adyndan belli bolşy ýaly, bu bükülmede ýerleşen meýdançanyň gatlaklary has çuňlaşyp gidýänligi üçin aşaky gyzylreňkli çökündilere ýetilmändir.


15f344a0b914ca.png
DÖWREBAP IŞLER BITIRILÝÄR
26.08.20 - 15:24

«Türkmennebit» döwlet konserni nebitgazly ýataklarda gözleg-barlag işlerini geçirmek we olary işläp taýýarlamak bilen, bu pudagyň ösüşiniň esasy maksatnamalarynyň toplumlaýyn çözgüdini üpjün edýär. Konserniň düzümine nebiti, gazy we ugurdaş gazy, gaz kondensatyny çykarmagy, gözleg-barlag we ulanyş guýularyny burawlamagy, uglewodorodlary turbageçirijiler arkaly ibermegi, ýataklary, gaz gysyjy we sazlaýjy desgalary gurmagy, abadanlaşdyrmagy,


15f344893c70a5.png
TEBIGY GAZDAN NETIJELI PEÝDALANYLÝAR
26.08.20 - 15:21

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Göroglyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3447d391e7f.png
TEBIGY GAZ WE SINTETIK MOTOR ÝANGYÇLARY
26.08.20 - 15:16

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji fewralda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz senagatyny ösdürmegiň meseleleri hakynda durup geçip, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemäge hem-de halkara ölçeglerine kybap gelýän, içeri we daşary bazarlarda uly isleg bildirilýän ýokary hilli önümleri çykarmaga ýöriteleşdirilen döwrebap önümçilikleriň döredilmegine möhüm ähmiýet bermek bilen,


15f34471c22514.png
GAZ GÖTERIŞ USULY NEBITIŇ ÇYKARYLYŞYNY ARTDYRMAGA MÜMKINÇILIK BERÝÄR
26.08.20 - 15:15

«Türkmennebit» döwlet konserni milli ykdysadyýetimiziň nebitgaz toplumynyň düzüminde özüne mynasyp orny eýeleýär. Konserniň kärhanalarynda ylmyň soňky gazananlaryna we dünýä tejribesine daýanyp, giň gerimli işleri amala aşyrmaga ähli mümkinçilikleri bolan alymlar, geologlar we önümçilik inženerleri tarapyndan uglewodorod çig malynyň çykarylyşynyň möçberini yzygiderli artdyrmak boýunça işlenip düzülen meýilnamalar üstünlikli amala aşyrylýar.


15f344661d027d.png
BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY
26.08.20 - 14:37

«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önümçilige ornaşdyrýan, nebitgaz senagatynyň häzirki ýagdaýyny, geljekdäki ösüş ýollaryny kesgitleýän «Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz çykarmak baradaky döwlet borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegi üçin saldamly goşant goşýan ylmy edaradyr.


15f3444cac768a.png
TOPH HALKARA GAZ GEÇIRIJISI: GURLUŞYK ÜSTÜNLIKLI DOWAM EDÝÄR
26.08.20 - 13:48

Häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty esasynda gurulýan Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan halkara gaz geçirijisiniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.


15f34441c4f25e.png
TÄZE OKUW BINASY AÇYLDY
26.08.20 - 16:51

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň penşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren tabşyrygy boýunça Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze okuw binasynyň açylyş dabarasy boldy.


15f344375a9f1b.png
DESGANYŇ 20 ÝYLLYGY DABARALY BELLENILDI
26.08.20 - 16:47

Hormatly Prezidentimiziň yglan eden «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda Watanymyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň toý dabaralaryna beslenýän günlerinde TNGIZT-niň 7-nji sehiniň agzybir zähmetkeşleri CCR görnüşli katalizatory üznüksiz dikeldiji katalitik riforming desgasynyň 20 ýyllyk toýuny aýdym-sazly dabara bilen belläp geçdiler.


15f3440cb43124.png
DÜNÝÄNIŇ NEBITGAZ IŞEWÜRLERI TÜRKMENISTAN BILEN HYZMATDAŞLYGA ULY GYZYKLANMA BILDIRÝÄRLER
26.08.20 - 16:40

Şu günler ýurdumyzyň ähli sebitlerinde we onuň çäklerinden alysda 2020-nji ýylda bellenilýän şanly waka — ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli dürli dabaralar geçirilýär. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy döwletleriň we halklaryň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny berkitmäge gönükdirilen möhüm wezipeleri çözmäge mümkinçilik berýär.


15f343f6167f56.png
TAGALLALY ZÄHMETIŇ NETIJESI
26.08.20 - 16:35

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalary nebitgazly ýataklary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberlerini artdyrmakda uly işleri amala aşyrýarlar. Konsern boýunça şu ýylyň ilkinji aýynda meýilnama goşmaça 2 müň 310 tonna barabar «gara altynyň» çykarylmagy, 1 müň 72 metre barabar çuňlugyň artyk burawlanmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr.


15f343c6eac397.png
TÄZE SEPGITLERE YNAMLY BADALGA
26.08.20 - 16:30

Amatly geoykdysady ýagdaýa eýe bolan Garaşsyz Diýarymyzda esasy uglewodorod serişdeleri bolan nebitdir gazy çykarmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli harytlyk görnüşine getirmek, önümçilige häzirki zaman tilsimatlaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, ulgamyň kärhanalaryny tehniki taýdan pugta enjamlaşdyrmak, täze ýangyç geçirijilerini gurmak,


15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 16:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,