Habarlar
15f5b0786c1634.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň ilçisi bilen TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
13.09.20 - 22:52

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Widhu Pithambaran Nairi bilen penşenbe güni geçiren duşuşygynda türkmen-hindi döwletara gatanşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy.


15f59c3111ee91.jpeg
«Lukoýl» ýangyç-energetika toplumynda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýär — Alekperow
11.09.20 - 10:15

«Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gazyp alýan hem-de gaýtadan işleýän ulgamyň, dünýä bazarynda uly islegden peýdalanýan gaz we nebithimiýa senagatynyň ösdürilmeginde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär. Bu barada “Lukoýl” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Wagit Alekperow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygynda aýtdy.


15f59c23bc10ec.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we «Çalik Holding-iň» ýolbaşçysy iri taslamalaryň durmuşa geçirilişini maslahatlaşdy
11.09.20 - 10:19

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparynyň barşynda “Çalyk Holding” kompaniýalar toparynyň müdirliginiň başlygy Ahmet Çalygy kabul etdi.


15f59bf809c165.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow TNGIZT-de täze desgalaryň gurluşygyna badalga berdi
11.09.20 - 10:17

Çarşenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň (TNGIZT) täze energiýa desgalarynyň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy.


15f58b8d9c178f.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
10.09.20 - 15:19

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.


15f5869228ec6b.jpeg
Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça gepleşikleriň ikinji tapgyry başlady
09.09.20 - 16:34

2020-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlis şu ýylyň 11-nji sentýabrynda anna güni tamamlanar. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f57a1e8b0d00.jpeg
Şu ýylyň sekiz aýynyň jemine garaldy
09.09.20 - 08:26

2020-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda wideomaslahat görnüşinde geçirilen hasabat ýygnagynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada, birleşiklerde we müdirliklerde hem-de edara-kärhanalarda üstümizdäki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan işler seljerildi hem-de ýerine ýetirilen işlere baha berlip, öňde durýan maksatlara ýetmegiň ýollary kesgitlenildi.


15f57751147aa5.jpeg
Geologlar Lebap welaýatynyň ýerasty suwlarynyň ätiýaçlyklaryny artdyrýarlar
09.09.20 - 16:33

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologiýa gözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri Lebap welaýatynyň ilatly nokatlaryny ýeterlik möçberde agyz suwy bilen üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlary gözlemek, olaryň ätiýaçlyklaryny kesgitlemek, şeýle hem guýulary ulanmak boýunça işleri alyp barýarlar.


15f5729a981c45.png
Gyşa taýýarlyk guramaçylykly dowam edýär
08.09.20 - 11:50

Şu günler ýurdumyzyň gaz hojalyk işgärleri üçin jogapkärli döwür bolan gyş möwsümine taýýarlyk işleri gyzgalaňly dowam edýär. Diýarymyzyň demirgazyk çäginde ýerleşýän Daşoguz welaýatynyň gazçylary hem howanyň sowuk günlerine ykjam taýýarlyk görýärler. Bu ugurda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri tarapyndan durmuşa geçirilýän derwaýys işler gyş döwründe etrabyň ilatynyň we edara-kärhanalarynyň tebigy gaz bilen talabalaýyk üpjün bolmagyny şertlendirer.


15f5714c51d36c.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: importyň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleri öndürmeklige goşmaça itergi bermeli
09.09.20 - 16:30

Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlara garamazdan, şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleriniň Garaşsyz döwletimiziň üstünlikli ösmegini dowam edýändigini görkezýär diýip geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde belledi.


15f5728cd78463.png
«Üçajy» — bereket çeşmesi
08.09.20 - 11:46

Hormatly Prezidentimiziň tebigy baýlyklarymyzy dünýäniň halklarynyň bähbidine gönükdirmek baradaky ynsanperwer ýörelgesi esasynda bu gün ýurdumyzyň gaz känlerinden çykarylýan tebigy gaz daşary bazarlara-da eksport edilýär. «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Üçajy» gaz käniniň hili dünýä ölçeglerine doly laýyk gelýän harytlyk «mawy ýangyjynyň» daşary bazara üznüksiz ugradylýandygy hem aýratyn bellärliklidir.


15f55de58e8588.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti ýangyç-energetika toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi tabşyrdy
09.09.20 - 16:31

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde şu ýylyň sekiz aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemlenildi, degişli hasabatlar diňlenildi, ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň wajyp meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


15f5727f1de79c.png
«Gara altynyň» senagat ähmiýetli bol akymy alyndy
08.09.20 - 11:42

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň 27-nji awgustynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirligi tarapyndan gazuw işleri tamamlanan täze 317-nji guýudan çüwdürim esasynda bol nebit akymynyň alynmagy konserniň burawlaýjylarynyň nebitgazly ýataklarda dürli maksatly täze guýulary gazmakda, olary senagat taýdan işläp taýýarlamakda, uglewodorod çig mallarynyň çykarylýan möçberini artdyrmakda döwrebap işleri amala aşyrýandyklaryna güwä geçýär.


15f4e317356053.png
Gözel tebigatyň goragynda
01.09.20 - 16:33

Tebigy baýlyklary rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak jemgyýetiň durmuş-ykdysady ösüşiniň möhüm şertidir. Türkmenistanda tebigatdan rejeli peýdalanmak we daşky gurşawy goramak ulgamynda «Tebigaty goramak hakynda» we «Ekologiýa howpsuzlygy hakynda» Kanunlaryň kabul edilmegi daşky gurşawa ýetirilýän täsiriň aňry-çäk rugsat edilen şertleri, tebigaty goramak babatda düzgünleri has-da berkidýär.


15f51e45a49701.jpeg
Türkmenistanyň we Italiýanyň Prezidentleri hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda ýangyç-energetika toplumyny maslahatlaşdylar
06.09.20 - 10:29

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella penşenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-italýan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar.