Habarlar
1627e2b32b15f6.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň Parlamentarileri strategiki ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin çözgütleri işläp düzmelidirler
14.05.22 - 15:28

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň Parlamentarileri strategiki ugurlar boýunça ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin dessin çäreleri işläp düzmelidirler we kabul etmelidirler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynda eden çykyşynda belledi.


1627df4ce6f252.jpeg
Türkmenistan bilen BAE-niň arasynda Hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Komitetiň mejlisine taýýarlyk maslahatlaşyldy
14.05.22 - 15:27

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rasid Meredowyň BAE-niň diplomaty, Ilçi Mohamed Said Mohamed Al Ariki bilen geçiren duşuşygynda söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1627df477ba100.jpeg
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi wodorod energetikasynyň geljegini maslahatlaşmak boýunça çäre gurady
14.05.22 - 15:29

ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi Türkmenistanda «ýaşyl» wodorod energetikasyny ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň synag taslamasyny maslahatlaşmak üçin tegelek stol görnüşinde onlaýn çäre gurady diýip, ORIENT agentligi habar berýär.


1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar
13.05.22 - 09:22

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


1627b5d6026861.jpeg
Yslamabatda energetika ulgamynda Türkmenistan bilen bilelikdäki taslamalary ilerletmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
11.05.22 - 17:24

Türkmenistanyň Ilçisiniň Pakistanyň Döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen geçiren gepleşikleriniň barşynda Türkmenistan bilen energetike ulgamyndaky bilelikdäki taslamalarynyň mundan beýläk hem ilerledilmeginiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


1627a0a2a81c11.jpeg
Dört aýyň jemlerine garaldy
10.05.22 - 11:46

Düýn Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ýanwar-aprel aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 6-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap, sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


1627a08c9ead94.jpeg
«Boldumsazetrapgaz» müdirligi etrapda gaz üpjünçilik meselelerini üstünlikli çözýär
11.05.22 - 09:22

«Halkyň Arkadagly zamanasy» şygary astynda geçýän ýylda «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Boldumsazetrapgaz» gaz hojalyk kärhanasynyň işgärleri ilaty, etrapdaky edara-kärhanalaryny «mawy ýangyç» bilen durnukly üpjün etmeklerini dowam edýärler. Häzirki wagtda gazçylar gije-gündizleýin dürli diametrli 997 kilometrlik gaz geçirijilerine, şeýle hem 336 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalara hyzmat işlerini ýerine ýetirýärler.


1627a03b591ab7.jpeg
Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy bellenildi
11.05.22 - 09:23

Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 77 ýyllygy dabaraly bellenildi. Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä, esasy çäreler “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumynda geçirildi.


162789e0be068c.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy
09.05.22 - 17:59

Anna güni Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilen Hökümet mejlisinde milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemi jemlendi.


1627897187f350.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi ýanwar-aprelde 6,2% derejede saklandy
09.05.22 - 18:00

Türkmenistanda ýanwar-aprelde jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,2 göterim derejede saklandy. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Hökümet mejlisinde habar berdi.


16278c076c40c1.jpeg
Nebitgaz toplumynyň önümleri — TDHÇMB-niň söwdalarynyň öň hatarynda
09.05.22 - 18:01

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler
07.05.22 - 20:15

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi
07.05.22 - 20:16

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli
06.05.22 - 10:56

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar
06.05.22 - 10:58

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.