Habarlar RSS
1633d1b1b6eb92.jpeg
«Garaşsyzlyk ýyllarynda gaz senagatynyň ylmy ösüşi»
23.09.22 - 11:09

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda institutyň mejlisler zalynda eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar.


1632d514976745.jpeg
Daşoguz welaýatynyň gazçylary güýz-gyş möwsümine taýýarlyk görmegi dowam edýärler
23.09.22 - 12:32

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk jemgyýetiniň gazçylary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 31 ýyllyk toýuna uly zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň 8 aýynda kärhananyň işgärleri uzynlygy 550 km töweregi bolan dürli basyşly bitewi gaz ulgamynyň durnukly işini üpjün etmegiň hötdesinden geldiler. Şeýle hem 445 sany gaz paýlaýjy we gaz sazlaýjy desgalaryň sazlaşykly işi ýol goýuldy.


1632d4ee0d7b62.jpeg
Türkiýe 2023-nji ýyldan öz tebigy gazyny ulanyp başlar
23.09.22 - 12:33

2023-nji ýylyň mart aýyndan başlap, Türkiýe öz tebigy gazyny ulanyp başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkiýäniň energetika we tebigy serişdeler ministri Fatih Dönmez beýan etdi diýip, Trend habar berýär.


1632d4e465dc5e.jpeg
Daşary ýurt Liderleri Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutladylar
23.09.22 - 12:34

Çarşenbe güni, 22-nji sentýabrda ençeme daşary ýurtlaryň Liderleri Prezident Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutladylar we dürli ugurlar boýunça Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýardyklaryny nygtadylar.


1632c10bfb1935.jpeg
Pakistanyň Döwlet nebit ministri Türkmenistanyň DIM-inde energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
22.09.22 - 12:43

Wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Pakistan Yslam Respublikasynyň Döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen duşuşygynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1632c1146178b2.jpeg
TNGIZT Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisinda nebithimiýa önümlerini hödürledi
22.09.22 - 12:44

20-21-nji sentýabrda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli guralan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň ekspozisiýasy görkezildi.


1632c426019de9.gif
Türkmenistanda nebit-gaz boýunça XXVII halkara forum geçiriler
22.09.22 - 16:10

Şu ýylyň 26-28-nji oktýabrynda Aşgabatda “Türkmenistanyň nebiti we gazy 2022” XXVII halkara forum geçiriler.


1632a98e90bb9a.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Pakistanyň nebit ministri nebitgaz ulgamynda taslamalary ilerletmegi maslahatlaşdylar
21.09.22 - 11:57

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşgabatda Pakistan Yslam Respublikasynyň döwlet nebit ministri Musadik Masud Malik bilen geçiren duşuşygynda energetika ulgamynda bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşdylar diýip, TDH agentligi habar berýär.


1632aba8345d67.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň gazananlary ýurt Garaşsyzlygyna bagyşlanan sergide hödürlendi
21.09.22 - 14:53

20-21-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine nebitgaz senagatynyň wekilleri işjeň gatnaşýarlar.


163295d2421857.jpeg
Balkan welaýatynda gaty magdanlary gözlemek boýunça işer geçirilýär
20.09.22 - 15:35

Geçen şenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanow “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy tarapyndan gaty magdanlary gözlemek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.


163295ab701a45.jpeg
Türkmenistanyň ykdysady gazananlarynyň sergisi ýurt Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanýar
20.09.22 - 15:35

Şu gün, 20-nji sentýabrda Aşgabatda Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli iki günlük sergi öz işine başlady.


163281b1d880f1.jpeg
Birža söwdalary: dizel ýangyjy, suwuklandyrylan gaz we polietilen eksporta iberildi
19.09.22 - 15:44

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň geçen hepdedäki söwdalarynda jemi bahasy ABŞ-nyň 30 million 782 müň 850 dollaryna barabar boldy. Söwdalaryň barşynda jemi 52 sany geleşik hasaba alyndy.


163280d268309f.jpeg
Türkmenistan ŞHG bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge açyk — Prezident
19.09.22 - 15:45

Türkmenistan ŞHG bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge we çuňlaşdyrmaga açykdyr. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni Samarkantda ŞHG sammitinde eden çykyşynda belledi.


163280b53b2970.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan energiýa serişdeleriniň iberilişini üpjün etmek üçin ŞHG bilen hyzmatdaşlyga taýýar
19.09.22 - 15:46

Türkmenistan energetika ulgamynda ŞHG bilen yzygiderli we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga taýýardygyny belläp, gurama agza ýurtlaryň zerurlyklaryny üpjün etmek, geljekde daşarky bazarlara çykmak maksady bilen, energiýa serişdeleriniň iberilişini diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça bilelikdäki taslamalary meýilleşdirmäge iş ýüzünde girişmäge teklibini beýan etdi. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni Samarkantda geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitinde eden çykyşynda belledi.


1632439184bc11.jpeg
Si Szinpin we Serdar Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumynda giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar
16.09.22 - 13:53

Penşenbe güni Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Samarkanda baran Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen duşuşykda gaz ulgamynda, ulag we beýleki ugurlarda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.