Habarlar RSS
16478439ba65b9.jpg
Türkmenistanyň DIM-inde ÝHHG-niň Baş sekretary bilen energetika we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy
01.06.23 - 19:43

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň ÝHHG-niň Baş sekretary Helga Şmid bilen geçiren duşuşygynda Türkmenistan bilen ÝHHG-niň hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16476f2cd4607b.jpg
Türkmenistanyň we Eýranyň Liderleri Hazar deňzinde hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar
31.05.23 - 19:23

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda Hazar deňzinde türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


16476f2910bd07.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedow Seýed Ebrahim Raisi bilen söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy
31.05.23 - 19:23

Tähranda iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi bilen duşuşygynyň dowamynda söwda-ykdysady we energetika hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH agentligi habar berýär.


16475a18f26fe1.jpg
Seýed Raisiniň çakylygy boýunça Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýrana iş sapary başlandy
31.05.23 - 09:18

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady diýip, TDH habar berýär.


164759de1baa1d.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti «Daewoo E&C Co., Ltd.» kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
31.05.23 - 09:17

Duşenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň «Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd» kompaniýasynyň esaslandyryjysy we müdiriýetiniň başlygy Jong Won-jun bilen duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


16474a30c4a689.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn infrastrukturasyny döwrebaplaşdyrmagyň wajyplygyny nygtady
29.05.23 - 18:07

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçen anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde käbir resminamalaryň taslamalaryna we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň meselelerine garaldy.


16474a3679b10c.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Türkiýäniň Prezidenti iki ýurduň hyzmatdaşlygyny giňeltmäge ygrarlylygyny tassykladylar
29.05.23 - 18:07

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanylan Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy diýip, TDH agentligi habar berýär.


16474a2b2a8f99.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogany Türkiýäniň prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutladylar
31.05.23 - 09:09

Prezident Serdar Berdimuhamedow, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogana Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň saýlawlarynda gazanan ýeňşi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdiler diýip, TDH habar berýär.


1647054801500d.jpg
BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy
26.05.23 - 17:32

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


164705956d8e72.jpg
Türkmenistan we Gazagystan energetika, oba hojalygy, ulag we logistika ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürmegi meýilleşdirýär
26.05.23 - 17:29

2022-nji ýylda Türkmenistan bilen Gazagystanyň ikitaraplaýyn haryt dolanyşygy 72% artyp, 438 mln dollara deň boldy. Bu barada Gazagystanyň Ykdysadyýet ministrligi Gazagystanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary Roman Sklýaryň Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara gazak-türkmen 12-nji mejlisinde eden çykyşyna salgylanyp habar berdi. Mejlis 15-nji maýda Astanada geçirildi.


1646f0b1bd64dc.jpg
Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar
25.05.23 - 16:00

Türkmenistan Hytaýa tebigy gaz ibermeleriniň möçberini artdyrýar. Şu ýylyň mart aýynda Hytaýa «mawy ýangyjyň» eksporty 2,9 mlrd kub metre çenli artyp, 2022-nji ýyldan bäri iň ýokary derejesine ýetdi. Bu barada Finmarket agentligi HHR-iň Gümrük müdirligine salgylanyp habar berýär.


1646f0d12aba3f.jpg
Demirgazyk Goturdepe känindäki nobatdaky guýudan nebitiň kuwwatly akymy alyndy
25.05.23 - 15:58

Demirgazyk Goturdepe käninde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Goturdepe» buraw işleri müdirliginiň işgärleri tarapyndan ýakynda burawlanan № 392 guýusyndan kuwwatly nebit akymy alyndy.


1646dbb403d23a.jpg
Ýanwar-aprel aýlarynda TNGIZT-de 1 mln 526 müň tonna nebit gaýtadan işlenildi
25.05.23 - 12:42

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda gelen 1 mln 554 müň tonna çig nebitiň 1 mln 526 müň tonnasy gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda meýilnama 53 müň 500 tonna we 48 müň 700 tonna nebit möçberinde artygy bilen ýerine ýetirildi.


1646c5adf968e5.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurt puluna «Türkmennebit» DK-nyň önümleri ýerlenildi
23.05.23 - 12:16

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy.


1646c837863556.jpg
Ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy 10,4% artdy
23.05.23 - 19:25

2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara haryt dolanyşygy 10,4% artdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.