Habarlar RSS
166691fb47d107.jpg
Ylmy-amaly maslahat geçirildi
12.06.24 - 09:10

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda (YBTGI) «Nebitgaz pudagyny ösdürmegiň ylmy esaslary» atly maslahat geçirildi. Ýurdumyzda giň gerimde bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli ýokarda agzalan edaranyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy we zenanlar guramasy tarapyndan geçirilen dabaraly çärä «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzümlerinde zähmet çekýän hünärmenler, ylmy işgärler gatnaşdy.


166691f71d15fe.jpg
Ylym «gara altyndan» berdi ak bagtym
12.06.24 - 09:09

Şeýle at bilen «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty, Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi tarapyndan Ylymlar güni mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi.


16667f9e8723da.jpg
Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň gepleşikleri geçirildi
11.06.24 - 15:54

10-njy iýunda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iki günlük döwlet saparynyň çäklerinde Prezidentler Serdar Berdimuhamedowyň we Ýun Sok Ýoluň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi.


16667417549c57.jpg
Nebitgaz toplumynda bäş aýyň jemlerine garaldy
11.06.24 - 09:10

8-nji iýunda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň geçen bäş aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy geçirildi. Onda 7-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlap sanly ulgam arkaly geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wezipeleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de bu ugurda işleri has-da ilerletmegiň anyk ýollary kesgitlenildi.16666aa5d28408.jpg
Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar
10.06.24 - 16:38

Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana ilkinji döwlet sapary başlanýar diýip, TDH habar berýär.


16666a9d0da1b0.jpg
TESC-2024 halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik
10.06.24 - 16:36

«Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň galdyran täsirleri barada Tatarystan Respublikasynyň (RF) “KER – Holding” kompaniýasynyň ekologiýa taslamalary boýunça direktory Mansur Khasilatullow paýlaşdy.


16663f54b63a66.jpg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň işiniň bäş aýynyň netijeleri maslahatlaşyldy
08.06.24 - 20:00

Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň bäş aýynda ykdysadyýetimiziň pudaklarynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi.


16662eb6d5f2e8.jpg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy AÖB-niň wekili bilen täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
07.06.24 - 17:36

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Aziýa Ösüş Bankynyň Merkezi we Günbatar Aziýa boýunça bölüminiň Baş direktory Ýewgeniý Žukow bilen geçiren duşuşygynda täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16662ebc147dee.jpg
Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekilleri ýangyç-energetika we beýleki ugurlarda taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar
07.06.24 - 17:36

6-njy iýunda geçirilen Türkmenistanyň daşary işler ministri, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon toparynyň ýolbaşçysy Raşid Meredow bilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýapon-türkmen toparynyň ýolbaşçysy Hiroýuki Tsubaýyň arasyndaky wideokonferensiýa görnüşinde duşuşykda nebit-gaz, himiýa we oba hojalygy pudaklarynda täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


166629578b41a6.jpg
GDA döwletleri ýangyç-energetika toplumyny 2035-nji ýyla çenli ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmäge taýýarlanýarlar
07.06.24 - 17:35

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletler ýangyç-energetika toplumyny 2035-nji ýyla çenli ösdürmegiň strategiýasyny işläp düzmegi meýilleşdirýärler. Bu barada BELTA agentligi Belarus döwletiniň energetika ministrligine salgylanyp habar berýär.


1666171398f828.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti täze elektroenergetika desgalaryny işe girizmek dabaralaryna gatnaşdy
06.06.24 - 17:22

5-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdumyzda bitewi halkalaýyn energoulgamy döretmegiň taslamasynyň çäginde gurlan Balkan — Daşoguz ugry boýunça täze howa elektrik geçirijisini we her biriniň güýjenmesi 500 kilowolt bolan elektrik beketlerini işe girizmek dabarasyna gatnaşdy diýip, TDH habar berýär.


166617050411d8.jpg
TESC-2024 halkara ylmy maslahatynyň wekilleri ekologiýa we durnukly ösüş ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
06.06.24 - 17:23

Şu gün, 6-njy iýunda «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahat öz işini dowam etdi. Ol «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleri we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy tarapyndan guraldy.


16660343261a04.jpg
Daşky gurşawy goramak we ýaşyl geljek ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri – Aşgabatda Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibinde
05.06.24 - 19:41

Şu gün, 5-nji iýunda Aşgabatdaky «Arçabil» myhmanhanasynda «Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamagyň energetika geljegi, täze tehnologiýalary we ekologiýa jähtleri» atly halkara ylmy maslahat (TESC 2024) öz işine başlady.


1666031dc04159.jpg
Ärdogan Azerbaýjanyň üsti bilen türkmen gazyny Türkiýä we Ýewropa ibermekligiň wagty barada aýtdy
05.06.24 - 18:08

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Azerbaýjanyň üsti bilen türkmen gazyny Türkiýä we Ýewropa ibermekligiň ýakyn wagtda amala aşyryljakdygyny ynanýar.