Habarlar RSS
1662380cbd8db7.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti suwuklandyrylan gazy kabul edýän, saklaýan we ýükleýän desgalary döwrebaplaşdyrmak boýunça teklipleri makullady
20.04.24 - 22:11

19-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.


166239161b4299.jpg
Talyp ýaşlaryň halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi
20.04.24 - 14:56

19-njy aprelde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe talyp ýaşlaryň ylmy garaýyşlary” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa professor-mugallymlar, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň gatnaşmagynda geçirilen II Açyk halkara informatika olimpiadasyna (OIOIUS — 2024) gatnaşyjylar çagyryldy.


16622530b24eec.jpg
DÝHG agza döwletleriň ulag forumyna gatnaşyjylar Aşgabat jarnamasyna gol çekdiler
19.04.24 - 22:05

15-19-njy aprelde Aşgabatda geçen Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (OSJD) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar Aşgabat Jarnamasyny kabul etdiler.


166221e7442433.jpg
Metan zyňyndylaryny azaltmak, Derweze kraterini söndürmek meseleleri Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde maslahatlaşylar
19.04.24 - 20:37

Uglewodorod känlerini işläp taýýarlamakda metan zyňyndylaryny we ugurdaş gazy azaltmagyň netijeli çözgütler Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça 24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Forumda (TEIF 2024) ara alnyp maslahatlaşylar.


16620dfab53a27.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti: Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýoly halkara ulag geçelgeleriniň ösüşiniň üstünligini kesgitlär
18.04.24 - 19:19

“Gündogar — Günbatar we Demirgazyk — Günorta ugurlary boýunça ýurdumyzyň döwrebap ulag geçelgelerini birleşdirmek möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Bu wezipäni üstünlikli amala aşyrmakda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ähmiýeti hem örän uludyr.


16620f4c49ebe4.jpg
Halkara olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris
18.04.24 - 15:24

Men Aşgabatda geçirilýän Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyna gatnaşýandygyma diýseň buýsanýaryn.


16620df273241d.jpg
Türkmenistanyň DIM-inde TRACECA ulag taslamasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy
18.04.24 - 19:20

17-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň TRACECA Hökümetara komissiýasynyň Hemişelik sekretariatynyň Baş sekretary Aset Asawbaýew bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny we Hökümetara komissiýanyň çäklerindäki gatnaşyklaryň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16620ace89fffe.jpg
Informatika boýunça halkara olimpiada öz işine başlady
18.04.24 - 10:17

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynyň 17-nji aprelinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasy (OIOIUS-2024) dabaraly ýagdaýda öz işine başlady.


1661fbb48683a2.jpg
Türkmenistanda ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi ulanyşa girizildi
17.04.24 - 18:27

Çarşenbe güni, 17-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasy geçirildi.


1661f9fffb1394.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistanyň täze ilçisi bilen energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegi işjeňleşdirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
17.04.24 - 16:36

16-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi Ahsan Wagan bilen geçiren duşuşygynda bilelikdäki energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň depginini artdyrmak meselesini maslahatlaşdy. Ilçi döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy diýip, TDH habar berdi.


1661fa03d326ba.jpg
Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň wekili bilen şähergurluşykda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
17.04.24 - 16:34

16-njy aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň (UN-Habitat) Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Mihal Mlynar bilen duşuşygynda şähergurluşygy ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


1661e20bd78738.jpg
Parižde maýa goýum forumynyň çäklerinde Magtymgulynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäre geçiriler
16.04.24 - 21:12

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň (TEIF-2024) çäklerinde beýik türkmen şahyry, pelsepeçisi Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan birnäçe medeni çäreler geçiriler.


1661e16470ef46.jpg
Daşkentde türkmen-özbek gatnaşyklaryny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
16.04.24 - 21:13

15-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşygynda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


1661e0c5520f9e.jpg
Nebitgazçylaryň ýokary okuw mekdebinde hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
16.04.24 - 09:20

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlar we talyplar köpçüligi gatnaşdy.


1661d6b2ba13c4.jpg
6-njy tapgyr
16.04.24 - 09:00

Aklar başlaýar we utýar