Habarlar RSS
163806ba94a37f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary ýakynda geçiriljek ýokary derejedäki duşuşyklary maslahatlaşdylar
25.11.22 - 16:56

Penşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Jin bilen geçiren telefon arkaly gepleşiginiň barşynda ikitaraplaýy gün tertibiniň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1637f19d72533a.jpeg
Türkmenistanyň we ÝB-niň wekilleri «ýaşyl energetika» hem-de metan zyňyndylary ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar
24.11.22 - 17:04

22-23-nji noýabrda Aşgabatda «Ýaşyl energetika we ÝB-niň wodorodyň ulanylmagy we metanyň zyňyndylarynyň azaldylmagy boýunça strategiýasy» temasy bilen Ýewropa Bileleşiginiň we Türkmenistanyň bilelikdäki maslahaty geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1637f19791d204.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy maslahatlaşyldy
24.11.22 - 17:05

Geçen çarşenbe güni Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi. Onuň barşynda 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasy ara alnyp maslahatlaşyldy.


1637db36cca419.jpeg
Suwuklandyrylan gaz, awiakerosin we dizel ýangyjy TDHÇMB-niň walýuta geleşikleriniň esasyny düzdi
23.11.22 - 15:40

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.


1637db0144e035.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: BAE bilen gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin ähli mümkinçilikler bar
23.11.22 - 15:41

Häzirki wagtda Türkmenistan bilen BAE-niň arasyndaky gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin ähli mümkinçilikler bar. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Abu-Dabi şäherinde «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatynyň dowamynda eden çykyşynda belledi.


1637c68e5a9b06.jpeg
Türkmenistan we BAE nebitgaz, himiýa we gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamlarynda tagallalary güýçlendirmegi meýilleşdirýärler
22.11.22 - 17:14

Türkmenistan we BAE nebitgaz, nebiti gaýtadan işleýän, himiýa we gaýtadan dikeldilýän energiýa ulgamlarynda bilelikdäki tagallalary artdyrmagy meýilleşdirýärler. Bu barada Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti, Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýan bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň çäklerinde gol çekilen Bilelikdäki Beýannamada bellenilýär.


1637c78095ce74.jpeg
Türkmenistan we BAE hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynda taslamalara maýa goýmak üçin bilelikde bank dörederler
22.11.22 - 17:15

Türkmenistan we Birleşen Arap Emirlikleri iki ýurtda hem wekilçiliklerini açmak bilen, bilelikde bank döretmegi meýilleşdirýärler. Şeýle teklip Prezident Serdar Berdimuhamedowyň BAE-niň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygynda bellenildi diýip, TDH habar berýär.


1637b1cbdd12f0.jpeg
Türkmenistanyň Prezidentiniň BAE resmi sapary başlandy
21.11.22 - 16:31

Duşenbe güni, 21-nji noýabrda Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine ugrady diýip, TDH habar berýär.


1637b1c6d3801c.jpeg
«Galkynyş» gaz käninde täze guýularyň gurluşygy tamamlanýar
21.11.22 - 16:32

Geçen anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow “Galkynyş” gaz käninde gaz guýularynyň gurluşygyny tamamlamak hem-de tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.


163772673602bd.jpeg
TOPH gaz geçirijisi boýunça Pakistan günde 35 mln kub metr töweregi gaz alar
18.11.22 - 17:17

Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň gurluşygynyň meýilnamasy eýýäm işlenip düzüldi we ony 3-4 ýylyň içinde durmuşa geçirmek mümkin. Bu barada Pakistanyň nebit ministri Musadik Malik beýan etdi diýip, The Nation neşiri Pakistanyň energetika gözýetimleri meseleleri boýunça garaýyşlaryň liderleriniň Forumynyň netijeleri boýunça habar berdi.


16375d7ea1a876.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň nebit ministri bilen nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy
17.11.22 - 17:24

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owji bilen geçiren duşuşygynda nebitgaz ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy Bu barada TDH agentligi habar berýär.


16374903e9063c.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýanyň wise-premýeri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň geljegini maslahatlaşdy
16.11.22 - 17:02

Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-rus hökümetara toparynyň rus tarapynyň başlygy Alekseý Owerçuk bilen geçiren duşuşygynda türkmen-russiýa hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada TDH habar berýär.


163748fd9ddf76.jpeg
Hökümetara Türkmen-rus toparynyň başlyklary Moskwada geçiriljek mejlisiň gün tertibini maslahatlaşdylar
16.11.22 - 17:03

Türkmenistanyň DIM-iň binasynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparyna bilelikde başlyklyk edijileriň - Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygynyň orunbasary A.Owerçugyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1637333c8b32d9.jpeg
TDHÇMB-da binýatlyk ýagy we nebit koksuny ibermek üçin geleşikler baglaşyldy
15.11.22 - 19:45

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy.


16371ca70d3621.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň Liderleri bilen Türkiýede «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar
14.11.22 - 15:58

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan dekabr aýynyň başynda Azerbaýjanyň we Türkmenistanyň Liderleri bilen Russiýa tarapyndan hödürlenen «gaz habynyň» taslamasyny maslahatlaşar diýip, RIA Nowosti habar berýär.