Türkmenistanda AI-100 benzininiň önümçiligini ýola goýmak mümkin — bilermen

11:31 05.11.2020 3149

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1018/original-15fa136cc603c9.png

Seýdiniň NGIZ-de AI-100 innowasion awtomobil benzininiň önümçiliginiň ýola goýmak mümkinçiligi barada tehniki ylymlarynyň doktory Allaberdi Ylýasow belledi, diýip CentralAsia.news habar berýär.

Onuň pikirine görä, benziniň bu görnüşiniň öndürilip başlanmagy ýerli nebiti gaýtadan işleýän senagatyň tehnologik derejesiniň hil taýdan ösüşini düýpli özgerder.

Markalardaky san indeksleri ýangyjyň oktanly sanlaryny, ýagny silindrlerde ýangyç-how garyndysynyň gysylmagynda onuň detanasion durnuklylygyny aňladýar. Benziniň oktan belgisi näçe ýokary bolsa, silindrlerdäki ýangyç-howa garyndysy detonasiýa bolmakdan howatyrlanman, şonça-da gysylyp bilýär. Ýokary oktanly ýangyç silindrleriň uly bolmadyk göwrümlerinde uly kuwwatlylygy we ýangyjyň deňagramly sarp edilmegini üpjün etmäge ukyply forsirlenen hereketlendirijileri döretmäge mümkinçilik berýär. Bu bolsa, häzirki zaman ykdysady we ekologik talaplara laýyk gelýär.

Ýokary oktanly AI-100 benzininiň özboluşly düzümi döwrebap ýokary forsirlenen hereketlendirijileriň mümkinçiliklerini doly derejede açyp görkezmäge we olaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer.

AI-100 ýangyjyň komponent düzümi AI-95 benzini bilen deňeşdirilende düýpli tapawutlanýar. Ýangyç düzüminde göni sepleýji hereketlendirijiniň iş prosesinde ýangyç ulgamyň işiniň arassalygyny üpjün edýän özboluşly köpugurly ýuwulýan prisadkany hem-de galyndylaryň emele gelmeginiň öňüni alýan ýokary hilli komponentleriň ýokarlandyrylan mukdaryny saklaýar.

Daşary ýurt kompaniýalarynyň hünärmenleriniň bahalandyrmagyna görä, hereketlendiriji 100 sagat işländen soň — bu bolsa 6000 km geçen ýola barabar — AI-100 ýangyjynyň peýdalanylmagy forsunkalaryň kokslanmagynyň öňüni almaga mümkinçilik berýär we benziniň sepilme wagtyny gysgaldýar. Netijede, benziniň has netijeli we doly ýanmasy üpjün edilýär, hereketlendirijiniň ulanyş möhleti we onuň tygşytlylygy edil täze awtomobildäki ýaly ilkibaşdaky derejesinde saklanyp galýar.

AI-95 bilen deňeşdirilende AI-100 ýangyjy işlenip düzülende komponent düzümi düýpli üýtgedildi: aromatiki uglewodorodlaryň düzümi peseldildi, galyndylaryň emele gelmegine pes ýykgyn edýän ýokary hilli komponentleriň goşulmagy ýokarlandyryldy. Onuň ulanylmagy ýangyjyň tygşytlylygyny hem-de bir ýangyç bagynda goşmaça kilometrleri, şol sanda ýangyjyň ýanmagynyň has ýokary tizligi mynasybetli awtomobiliň dinamikasynyň gowulanmagyny üpjün edýär.

Täze önüm döwlet hem halkara ülňülerine laýyk geler.

Täze önümiň öndürilmegi Türkmenistanyň nebiti gaýtadan işleýän kuwwatlyklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça iri möçberli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde mümkin bolýar. Hasaplamalaryň görkezmegine görä, SNGIZ-de täze görnüşli benziniň alynmagy shema gidroizomerizasiýanyň goşulmagy netijesinde mümkindir.

Gidrogenizasion hadysalar ulanyş çykdajylary babatda degişlilikde arzandyr.

Desgalar abatlanylanda döwrebap çözgütleriň ulanylmagy ulanyşda energiýa sarp edilişini düýpli peseltmäge, öndürilýän önümleriň hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berer. Tehniki taslamada hödürlenilen tehniki çözgütleriň hem-de çäreleriň toplumy desganyň ulanylyşynyň ygtybarlylygyny, netijeliligini, howpsuzlygyny, şeýle hem daşky gurşawyň goraglylygyny üpjün eder.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.