Türkmenistan bilen Özbegistanyň haryt dolanyşygy soňky ýyllarda üç esse artdy

10:08 07.10.2021 317

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3040/original-1615bed28bf9fc.jpeg

Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy soňky birnäçe ýylda üç esse artdy. Bu barada Özbegistanyň wise-premýeri Sardor Umurzakow Özbek-türkmen ykdysady forumynda mälim etdi diýip Sputnik Uzbekistan belleýär.

Şeýle hem Sardor Umurzakow soňky birnäçe ýylda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygynyň üç esse artandygyny we şu ýylyň sekiz aýynda 25% ýokarlandygyny aýtdy. Resmi statistika maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygy 527 million ABŞ dollaryna, şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda bolsa 418 million 100 ABŞ dollaryna deň boldy.

Forumyň dowamynda Umurzakow şu ýyl Özbegistanyň Ýewropa Bileleşiginiň GSP+ artykmaçlyk berýän ulgamyndan peýdalanmaga hukuk gazanandygyny belledi. Bu ulgam Ýewropa gümrük paçsyz 6 müňden gowrak dürli görnüşli harydy eksport etmäge mümkinçilik berýär. Özbegistanyň wise-premýeriniň aýtmagyna görä, iki ýurduň telekeçileri bu pursatdan peýdalanyp, senagaty we eksporty bilelikde ösdürip bilerler.

Mundan başga-da, 2021-nji ýylyň sekiz aýynda ýurtlaryň çäginden üstaşyr gatnawlaryň mukdary 13,5% ýokarlandy. Aşgabat ylalaşygynyň çäginde döwletler Russiýa-Gazagystan-Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman-Hindistan we Hytaý-Merkezi Aziýa-Hazar-Günorta Kawkaz-Ýewropa sebitleýin ulag geçelgelerini döretmäge gatnaşýarlar. Bu geçelgeleriň Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary ýurt bazarlaryna çykmagyny has-da işjeňleşdirmegine garaşylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.