Halkara olimpiada gatnaşyjylara söz berýäris

15:24 18.04.2024 724

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10545/original-16620f4c49ebe4.jpg

Aleksandr MÝASNIKOW,
A.N.Tupolew adyndaky Kazan milli gözleg tehniki uniwersitetiniň talyby:

- Men Aşgabatda geçirilýän Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyna gatnaşýandygyma diýseň buýsanýaryn. Biz Aşgabadyň täsin hem-de dünýäde iň bir owadan şäherleriň biridigine ýene bir gezek göz ýetirdik. Uçaryň guşuçar belentliginden açylýan şäheriň gözelligini söz bilen beýan etmek kyn. Türkmenistan özüniň innowasion ösüşi, ak mermerli gözel paýtagty, dynç alyş zolaklary, beýik binalary, taryhy ýadygärlikleri, bagy-bossanlygy bilen her bir ynsanyň göwnüni göterýär we ruhuny galkyndyrýar. Bu olimpiada talyp ýaşlaryň dünýägaraýşyny giňeldýär we olaryň öňünde täze mümkinçilikleri açýar, halklaryň dost-doganlygyny has hem berkidýär.

Şeýle ýokary guramaçylykdaky çäreleri guramaga we gatnaşmaga döredip beren mümkinçilikleri üçin Türkmenistanyň Prezidentine hoşallygymy bildirýärin.

Ilýa MALOW,
A.N.Tupolew adyndaky Kazan milli gözleg tehniki uniwersitetiniň talyby:

­- Türkmenistana birinji gezek gelip gördüm. Aşgabadyň howasy, tämizligi we gözelligi, türkmen halkynyň myhmansöýerligi, açyk göwünliligi, şeýle hem ýaşlaryň bilime, ylma höwesekligi mende örän ýakymly täsirleri galdyrdy. Men Türkmenistan we onuň gözel paýtagty Aşgabat barada kän maglumatlary bilýärin. Muňa garamazdan, bu ajaýyplygy öz gözüň bilen görmek, duýmak düýbünden başga-ça bolýan eken. Türkmen ýaşlarynyň medeniýeti, dost-doganlyga ygrarlylygy, giň düşünjeliligi, mynasyp gylyk-häsiýetleri, bilim-ylym derejeleri öwgi sözleriniň ählisine-de mynasypdyr.

  Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyna gatnaşyjylara üstünlik arzuw edýärin. Şeýle guramaçylykly çäreleri geçirmekde tagallalaryny gaýgyrmaýan Türkmenistanyň Prezidentine minnetdarlygymyzy bildirýäris.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.