«Hazar» konsorsiumy tender yglan edýär 18.11.2020 —28.11.2020

10:29 23.11.2020 850

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň çäklerinde (Gündogar Çeleken meýdançasy) önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda alyp barýan “Hazar” konsorsiumy aşakdaky arza esasynda tender yglan edýär:

Lot № 1 – Balkanabat şäherinde «Hazar» myhmanhana toplumynda we «Hazar» şertnamalaýyn çäginiň Gündogar Çeleken käniniň Ýaşaýyş toplumynyň çäginde iýmit we serwis hyzmatlaryny üpjün etmek.

Tendere gatnaşmak üçin bildiriş çap edilen gününden 10 senenama gününiň dowamynda (ýerli wagt bilen 18.00 çenli) aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

1.       Bäsleşige gatnaşmak üçin ýygym tňlemeli

Tölegiň möçberi 250,00 USD (iki ýüz elli müň amerikan dollary). GBS-siz.

Töleg üçin rekwizitler: MAÝTRO INTERNEŞNL LIMITED TURKMENISTAN kompaniýasynyň şahamçasy walýuta hasaby 232 030 002 201 849 001 69000 TURKMENDAŞARYYKDYSADYIŞBANKY salgyt kody 302 341 000 023

korhasaby 211 018 401 101 001 0000 3000 МФО 390 101 201

SWIFT: SBFETM 22. Bank harajatlary dalaşgäriň hasabyna.

2.       Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza (erkin görnüşde).

  • Bäsleşigiň şertlerini almaly (aşakda görkezilen salgylarda ýörite gowşurylýar). Bäsleşigiň şertlerini we ýöriteleşmesini almak üçin ýygymyň tölenendigini tassyklaýan resminamany, ýazmaça arzany we kompaniýanyň wekiliniň ygtyýarlyklaryny tassyklaýan resminamany görkezmeli.

Giňişleýin maglumatlar almak şu salgylar boýunça amala aşyrylýar:

744000 Aşgabat, Türkmenistan, Alyşir Nowaýy 100, (Altyn Zaman binasy).

«Mitro International Limited» kompaniýasynyň wekilligi.

Üns beriň: wekilligiň referenti:

tel.: 99 3 12 44 33 00 faks: +99 3 12 44 33 01

e-mail: asbmitro@asb.mitro-int.com, asbmitro@mitromos.com

Bäsleşigiň şertleri we lotuň ýöriteleşmesi bilen deslapdan tanyşmaklyk aşakda görkezilen salgylarda, bäsleşige gatnaşmak üçin ýygymyň töleginiň geçirilmeli senesi tamamlanýança amala aşyrylýar:

 «Hazar» konsorsiumynyň bäsleşik topary.

* 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil ş, 56

( +993 (12) 40-38-01, faks. +993 (12) 40-38-10

E-mail: napeco@online.tm

* 745100, Türkmenistan, Balkanabat ş.

köç. Atamyrat Annanyýaz ogly, öý. 216

( +993 (222) 4-03-48, faks +993 (222) 9-30-51

E-mail: mitro@mitro-int.com

Başga makalalar