Baýlyk çykaryjylar öňdeligi saklaýarlar

09:05 18.06.2024 1289

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11196/original-166706b83c949a.jpg

Ýurdumyzyň uly baýlygy bolan tebigy gazyň gazylyp alnyşyny, onuň sarp edijilere iberilişini artdyrmak ugrundaky möhüm işde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik böleginiň hünärmenleri ýokary başarnyk we yhlaslylyk görkezýärler. Olaryň birleşen tagallalary arkaly üstümizdäki ýylyň tamamlanan döwri üstünliklere beslendi. Şol sebäpli bölegiň işgärleri müdirligiň öňdebaryjylary hasaplanýar.

— «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň başyndan işlerimizi sazlaşykly gurap, ýokary depgini gazandyk. Munuň üçin Malaýdaky gaz gysyjy desganyň kuwwatlyklaryndan netijeli peýdalanýarys. Şeýle-de gaz känlerindäki guýularyň önüm berijiligini ýokarlandyrmak ugrunda degerli çäreleri durmuşa geçirýäris. Zähmetsöýer we başarjaň hünärmenlerimiziň iş orunlarynda yhlasly we maksada okgunly zähmet çekmekleri netijesinde şanly ýylyň tamamlanan bäş aýynda gowy görkezijileri gazandyk — diýip, bu bölegiň başlygy Begenç Çaryýew alyp barýan işleri barada höwes bilen gürrüň berýär.

Hakykatdan-da, zähmetde taplanan ussat gazçylaryň yhlasly işlemekleri arkaly tebigy gazyň öndürilişi yzygiderli artdyrylýar. Olar tarapyndan şu ýylyň geçen döwründe gazylyp alnan harytlyk önüm 3,5 milliard kub metre golaý boldy. Munuň özi bäş aýyň meýilnamasynyň artygy bilen berjaý edilendiginden habar berýär.

Öňdebaryjy bölekde dürli kesp-kärli hünärmenleriň 450-den gowragy agzybirlik bilen zähmet çekýär. Olaryň ýokary öndürijilikli işlemekleri üçin müdirligiň ýolbaşçylygy tarapyndan amatly şertler döredilýär. Şonda zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk meseleleri aýratyn üns merkezinde saklanylýar. Baýlyk çykaryjylaryň işleriniň aýratynlygy bu meselä örän jogapkärli çemeleşmegi talap edýär. Bu babatda bölegiň zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk inženeri Berdimyrat Amanowyň edýän tagallalary tüýs ýerine düşýär. Umumy üstünlige saldamly goşant goşup, kärdeşlerine gowy görelde görkezýänleriň hatarynda Malaý gaz käniniň tehnology Öwezmyrat Durdyýew, Bagaja gaz käniniň esasy geology Arazmämmet Annamyradow, Kükürtli sehiniň gaz çykaryjy operatory Haýytmyrat Nyýazow dagynyň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalýar.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetinde nebitgaz toplumy möhüm hyzmaty ýerine ýetirýär. Hormatly Prezidentimiz pudagyň mümkinçiliklerini giňeltmäge, onuň maddy-tehniki binýadyny pugtalandyrmaga ýakyndan üns berýär we möhüm çözgütleri kabul edýär. Pudakda möhüm taslamalaryň üstünlikli amala aşyrylmagy ösüşleriň täze belentliklerini ynamly eýelemäge pugta esas döredýär. Malaý gaz käninde gurlan we işe girizilen kuwwatly gaz gysyjy desga bu babatda ynandyryjylykly mysallaryň biridir. Häzirki döwürde döwrebap desganyň ýokary sazlaşykly işledilmegi üpjün edilýär. Şonuň netijesinde Malaý — Bagtyýarlyk ýokary basyşly gaz geçirijisine berilýän tebigy gazyň möçberleri barha artdyrylýar. Bu harytlyk önümiň bir bölegi welaýatdaky kuwwatly senagat kärhanalaryna hem-de ilatly ýerlere, esasy bölegi bolsa dostana Hytaý döwletine akdyrylýar.

Döräp biläýjek bökdençlikleriň aradan aýrylmagy, işleriň geljegi nazarlap ýola goýulmagy gaz akymynyň kadaly bolmagyny üpjün edýär. Şeýle-de ýylyň başyndan Malaý käninde we oňa ýanaşyk meýdançalarda gözleg-barlag guýularyny burawlamak işleriniň giňden ýaýbaňlandyrylmagy geljekde tebigy gazyň gorlarynyň üstüni ygtybarly ýetirmäge mümkinçilik berer.

Ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmagy maksat edinýän bölegiň başarjaň baýlyk çykaryjylary gaýrata galyp zähmet çekýärler. Tamamlanýan her bir iş gününde gazanylýan ýokary önümçilik görkezijileri bolsa olaryň üstümizdäki ýyly hem şowlulyklara beslejekdiklerinden habar berýär.

Mämmetgylyç KÜTIÝEW

Başga makalalar
163a4401b2f34b.jpeg
Nebiti gaýtadan işleýjileriň ynamly gadamlary

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy mukaddes ýurt Garaşsyzlygymyza eýe bolan ilkinji ýyllarymyzdan başlap ägirt uly özgertmeleri başdan geçirýär.


163aabf269d1cb.jpeg
Ýyladyş desgalarynyň kadaly işlemegi gazanylýar

«Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Gazawat» senagat meýdançasynyň energosuwüpjünçilik gullugynyň işçi-hünärmenleri häzirki gyş günlerinde müdirligiň merkezi dolandyryş edarasyna degişli desgalaryň ýyladyş ulgamlarynyň talabalaýyk işlemegini üpjün edýärler.


163a44089ede96.jpeg
Täze binada, amatly şertlerde

Hormatly Prezidentimiz gurmak, döretmek ýaly röwşen ýoly uly ynam bilen ýöredýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyz sözüň doly manysynda uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Biri-birinden owadan, işlemek, ýaşamak üçin amatly ymaratlar oba-şäherlerimize görk berýär. Şeýle binalaryň biri Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Kölaryk geňeşliginiň adybir obasynda peýda boldy.


163aabf6b75f02.jpeg
Eksporta niýetlenen önümler

«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny zähmet ýeňişlerine beslemekde, ýurdumyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda ýokary önümçilik netijelerini gazanýanlaryň arasynda Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň işgärleriniň atlary ilkinjileriň hatarynda agzalmaga mynasypdyr. Olaryň agzybirlik hem-de yhlas bilen çekýän zähmeti ýerine düşýär.


163981c0cbb129.jpeg
Goşa toýy sowgatly garşylaýarlar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň «Döwletabat — Derýalyk» baş gaz geçirijisiniň ugrunda ýerleşýän gaz gysyjy önümçilik edaralarynyň işçi-hünärmenleri baky Bitaraplygymyzyň 27 ýyllyk şanly senesini hem-de 14-nji dekabrda ýurdumyzda uly dabara bilen bellenip geçiljek öz hünär baýramçylyklaryny mynasyp zähmet sowgatlary bilen garşylaýarlar.