Sag başym — soltan başym

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1342/original-15fe195ff80d81.png
Saglyk her bir adamyň başynyň täjine deňeýän iň gymmatly baýlygydyr, ynsan durmuşynyň bezegidir. Şol baýlykdyr bezegden serpaýly kişiler elmydama özlerini ruhubelent, bagtyýar duýýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeginde gurlan we gurulýan döwrebap, iň kämil lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilen anyk Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen her ýylyň 3-nji iýunynda Bütindünýä welosiped güni umumadamzat derejesinde baýram edilýär. Lukmanlaryň tassyklamagyna görä, welosiped sürmek sporty ynsan saglygy üçin möhümdir. Döwletimizde bedenterbiýäni we sporty ösdürmek ugrunda görelde alarlyk işler d

Habaryň dowamyny okamak üçin