Tebigy gaz öý-ojaklary ýyladýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1374/original-15fead506eb008.png
«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gazçylary «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmasy esasynda welaýatyň obalarynyň hem-de şäherleriniň ilatly ýerlerini gazlaşdyrmakda maksatnamalaýyn işleri ýer Kärhananyň işgärleri täze ýylyň öňýanyndaky günlerde welaýatyň ilatly ýerleriniň ýene-de birine barýan ýokary basyşly gaz geçirijini halkalaýyn birikdirip, tebigy gaz bilen obanyň bagtyýar ýaşaýjylarynyň öý-ojaklaryny ýylatdylar. Milli maksatnama laýyklykda «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurm

Habaryň dowamyny okamak üçin