Tebigy gaz eşret berýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1401/original-15ff42d31d9d70.png
«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň beýleki önümçilik düzümleriniň gazçylary bilen birlikde «Baýramalyşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň işgärleri hem täze, 2021-nji «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna ýokary ruhubelentlik bilen gadam goýdul Munuň özi şäherdäki gaz geçirijileriň, gaz paýlaýjy hem-de gaz sazlaýjy enjamlaryň güýz-gyş möwsümine öňünden talabalaýyk taýýarlyk görülmeginiň netijesidir.

Habaryň dowamyny okamak üçin