Gazçylar halkyň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1610/original-1602281dcc8866.png
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Gubadagetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary şu günler etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek ugrunda nusgalyk işleri alyp barýarlar. Olar «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atl Edaranyň agzybir işçi-hünärmenleri tarapyndan häzirki döwürde etrabyň çäginde bar bolan dürli basyşly we ululykdaky bitewi gaz ulgamynyň 1351 kilometre golaý ýerine, gaz sazlaýjy we paýlaýjy enjamlaryň bolsa 370-den gowragyna ýokary derejede hyzmat edilýändigini bellemek bolar. Munuň özi etrabyň

Habaryň dowamyny okamak üçin