Demirgazyk Goturdepe: täze guýulardan nebit çykaryldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1659/original-1602df1322249c.png
Hazaryň türkmen ýalpaklygynyň we kenarýaka zolagynyň geljegi uly ýataklaryny senagat möçberinde batly depginler bilen özleşdirmek, bu ugurda daşary ýurt kompaniýalaryny we maýalaryny hyzmatdaşlyga çekmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nebitgaz toplumynyň hünärmenleriniň öňünde Degişli ugurda daşary ýurtly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk işjeň ösdürilýär, olaryň hatarynda Singapurda bellige alnan «Yug-Neftegaz Private Limited» kompaniýasy hem bar. Ol 2020-nji ýylda ýerine ýetiren işleriniň netijelerini jemlemek bilen, Demirgazyk Goturdepe ýatagynda alty guýynyň — 250, 3

Habaryň dowamyny okamak üçin