Kärhananyň eksport önümleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1716/original-16034a797949b8.jpeg
Golaýda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda daşary ýurtly sarp edijilere dürli görnüşli nebit önümleriniň nobatdaky tapgyry ugradyldy. Şeýle buýsandyryjy waka bu iri senagat kärhanasynda ýokary hilli önümleri eksport etmek işiniň sazlaşykly ýola goýulýandygyndan habar berýär. Geçen ýyly üs Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň nebitgaz toplumynda işleri döwrüň ösen talaplaryna laýyklykda guramak, pudagyň uglewodorod serişdelerini gaýtadan işleýän kärhanalaryndan eksport edilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça jogapkärli wezipeleri kesgitledi. Belent sepgitlere abraý bilen ýetm

Habaryň dowamyny okamak üçin