Gaz geçirijiler uzalýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1744/original-1603dcd2c111e1.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan 2021-nji ýylda döwletimiziň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly senesi belent toý tutumy bilen baýram ediler. Milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda ýurdumyzyň nebitgaz «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary ýylyň başyndan bäri «Marygazüpjünçilik» müdirligiň buýurmasy esasynda welaýatyň ilatly ýerlerini gazlaşdyrmak boýunça dört müň ýetmiş dört met

Habaryň dowamyny okamak üçin