Maý aýynda Aşgabatda OGT — 2021 maýa goýum halkara forumy geçiriler

02:28 17.03.2021 2542

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1848/original-1604f05121160f.png

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021» (OGT 2021) – Halkara maýa goýum forumy 2021-nji ýylyň 12-13-nji maýynda Aşgabatda geçiriler. Bu barada çäräni guraýjylaryň web sahypasynda habar berilýär.

Bu forum «Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan «Turkmen forum» we «GaffneyCline» (Beýik Britaniýa) kompaniýalar topary bilen bilen bilelikde guralar. Halkara forumy Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna maýa goýumlaryny çekmek, Türkmenistanyň döwlet düzümleri bilen halkara nebitgaz kompaniýalarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek we pugtalandyrmak maksady bilen geçirilen abraýly iş forumyna öwrüler.

Forumda Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda maýa goýum mümkinçilikleri, iň täze nebithimiýa taslamalary we taslama mümkinçilikleri barada jikme-jik maglumat berler we dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalary öz tejribelerini paýlaşarlar.

Forumyň barşynda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşindäki ählumumy tendensiýalar, Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy, TOPH gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi, Hazar deňziniň türkmen bölegine maýa goýumlaryny çekmek, gaz-himiýa taslamalarynyň geljegi we ş.m. meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Şeýle hem tejribe alyşmak  hem-de Türkmenistanyň nebitgaz toplumynda häzirki wagtda durmuşa geçirilýän esasy taslamalaryň derejesi barada gatnaşyjylary habarly etmek üçin prezentasiýalar we panelleýin gepleşikler meýilleşdiriýär.

Foruma Türkmenistanyň nebitgaz pudagynyň ýolbaşçylarynyň, öňdebaryjy halkara nebitgaz kompaniýalarynyň, şeýle hem iri halkara maliýe guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

Däp bolan formatdan başga-da, Zoom Professional platformasynyň binýadynda onlaýn görkezişi guramak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen hem duşuşyklary geçirmekde şu iki usuldan — onlaýn hem janly gepleşikden peýdalanmak meýilleşdirilýär.

Forum barada has giňişleýin maglumat guramaçylaryň web sahypasynda berlendir: www.ogt-turkmenistan.com

Başga makalalar
164abe48ce80f0.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda suwuklandyrylan gaz we dizel ýangyjy öň hatarda boldy

Suwuklandyrylan gaz (her tonnasy 353 dollar) we Л-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy (her tonnasy 585 dollar) anna güni, 7-nji iýulda birža söwdalarynda uly islegden peýdalandy.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


164ab9b746c744.jpg
Prezident «Türkmengeologiýa» DK-nyň geologiýa gözleeg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow geçen anna güni sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.


161823455ed77d.jpeg
Nebit OPEC+ ýygnagyndan öň arzanlamagyny dowam edýär, Brentiň bahasy 84 dollar

Etalon söwda belgili nebitleriň bahasy penşenbe güni geçirilmegine garaşylýan OPEC+ ýygnagynyň öňýanynda arzanlamagyny dowam edýär diýip, Interfaks MarketWatch-e salgylanyp habar berýär.


161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.