Gaz desgalarynyň bökdençsiz işlemegi gazanylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1840/original-16050493013713.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň etraplarynda bar bolan gaz hojalyk edaralarynyň işgärleri bagtyýar il-günümizi gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmekde «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan şu ýylyň her bir aýyny netijeli jemlemek bilen Bu ugurda müdirligiň welaýatyň günbatar çäginde ýerleşýän «S.Türkmenbaşyetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmekde şu ýylyň başyndan bäri durmuşa geçirýän işleri hem aýratyn bellärliklidir.

Habaryň dowamyny okamak üçin