Barlaghana synaglarynyň önümçilikde ornaşdyrylyşy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1841/original-1605049a251dc1.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň yglan eden «Türkmenistanyň nebit gaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» göz öňünde tutulan sepgitlere ýetmek üçin nebitgaz toplumynyň öňünde goýan wajyp meseleleriniň biri hem tebigy serişdeleriň rejeli we peýda Ulanyşyň ahyrky döwründe guýulara gatlak suwunyň gelmegi bilen turbalarda duz kesmekleriniň emele gelmegi, poslamanyň çaltlanmagy we gidrat emele gelmegi ýaly zyýanly hadysalar döreýär. Bu hadysalaryň döremegi bilen guýularda düýpli bejergi işlerini geçirmeli bolýar. Düýpli bejergi işleri geçiril

Habaryň dowamyny okamak üçin