Suwuklandyrylan gazdan netijeli peýdalanylýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1931/original-16062fd05e4c59.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary welaýatyň medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalarynyň ýaşaýjylaryny we Garagum sährasynyň jümmüşindäki obalaryň ilatyny suwuklandyrylan gaz bilen ýeterlik derejede üpjün etmek ugrunda netijeli işleri alyp barýarlar. Bu ugurda müdirligiň gaz doldury Olaryň birleşen tagallalary netijesinde welaýatyň Görogly etrabynyň «Garagum» we Nyýazow adyndaky etrabyna degişli «Dowardarçylyk» maldarçylyk hojalyklarynyň çopanlary hem öz goşlarynda suwuklandyrylan «mawy ýangyjyň» hözirini görmek mümkinçiligine eýe bolýarlar. Şonuň üçin hem bu hojalyklaryň Ga

Habaryň dowamyny okamak üçin