OPEC+ 28-nji aprelde nebit çykarylyşyny dikeltmek hakynda çözgüt kabul edip biler

16:05 23.04.2021 1317

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2073/original-1608272dee6f4e.jpeg

OPEC+ ýurtlary 28-nji aprelde geçiriljek nobatdaky duşuşygynda 2021-nji ýylyň maý-iýul aýynda nebit çykarylyşyny artdyrmak boýunça öňki tassyklanan meýilnamasyny ykrar edip biler diýip, RF-niň wise-premýeri Aleksandr Nowak habar berdi.

"Ýagdaýa ýene bir gezek gözegçilik etmek, häzirki ýagdaýa, çaklamalara baha bermek üçin aprel aýynyň ahyrynda duşuşmagy meýilleşdirdik. Geçen gezek bir aý öň duşuşanymyzda üç aýlap hereket meýilnamamyzy ara alyp maslahatlaşdyk. Şonuň üçin adatdan daşary ýagdaý ýüze çykmasa, biziň wezipämiz bu meýilnamalary tassyklamak we täzelerini düzetmek bolar"-diýdi TASS Nowagyň sözlerini getirýär.

Nebitiň ählumumy bazary häzirki wagtda deňagramlaşdyryldy, emma ýetmezçilik artan ýagdaýynda OPEC+ nebitiň çykarylyşyny goşmaça artdyrmak hakynda çözgüt kabul edip biler.

«Eger-de ýetmezçilik bolsa, biz kararymyzy elmydama üýtgedip bileris — nebit çykarylyşyny artdyrarys. Häzir biz bazaryň deňagramlylygyny görýäris» - diýip ol aýtdy.

Wise-premýer häzirki wagta çenli OPEC+ ministrler duşuşygyny 28-nji aprelde geçirmezlik hakynda hiç hili resmi teklipleri almandygyny belledi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.