Russiýanyň alymlary gaz çykarylyşynyň galyndylaryndan benzin işläp taýýarladylar

10:55 27.04.2021 1240

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2084/original-16082a9ce21501.png

Tomsk politehniki uniwersitetiniň (RF) hünärmenleri gaz çykarylyşynyň galyndylaryndan benzin öndürmegiň tehnologiýasy işläp düzdüler. Bu usul magdançylyk kärhanalaryna öz zerurlyklary üçin ýangyç öndürmäge, şeýle hem territoriýa bilen üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Ýataklaryň aglabasynda suwuklygy ýokarlandyrmak we daşamagy ýeňilleşdirmek üçin durnukly gaz kondensatlary (SGK) nebit bilen garýarlar. Şeýle-de bolsa, ony seolit ​​katalizatorynda ýokary oktanly benzinleriň düzüm böleklerine gaýtadan işlemek üçin ulanyp bolar.

Uzakdaky kärhanalara ýangyç ibermekligiň onuň bahasyna täsir edýändigi sebäpli, awtonomlyga geçmek mümkinçiligi möhümdir.

Tehnologiýanyň artykmaçlyklary ulanylýan katalizator, seolit ​​bilen baglanyşyklydyr. Seolitler gymmat bahaly metallary öz içine almaýan we katalitik zäherlenmä çydamly arzan minerallardyr.

«Izwestiýa» neşiriniň bellemegine görä, seolitde gaýtadan işlemeklik SGK-nyň oktan sanyny ortaça 18 bal artdyrmaga, ýagny AI-80 benzini bir tehnologiki tapgyrda almaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, alymlar SGK gaýtadan işleýän önümlere esaslanýan AI-92, AI-95, AI-98 benzinlerini garyşdyrmak üçin formulalary teklip etdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.