CNPC Türkmenistanyň Halkara nebitgaz forumynyň altyn hemaýatkäri boldy

10:52 27.04.2021 1161

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2082/original-1608657fab6dfd.jpeg

12-13-nji maýda Aşgabatda geçiriljek Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň altyn hemaýatkäri hökmünde CNPC hytaý kompaniýasy çykyş eder.

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän bu duşuşykda bazaryň öňdebaryjy gatnaşyjylary, maliýe işgärleri, alymlar we bilermenler ýygnanar, olar ýangyç-energetika pudagynyň we geosyýasy ösüşiň häzirki ýörelgeleri barada pikirleri we analitiki netijeleri hödürlär.

CNPC dünýädäki iň uly 50 nebit we gaz kompaniýasynyň sanawynda üçünji, dünýädäki TOP-500 kompaniýalarynda dördünji orunda durýar.

2007-nji ýylyň 17-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýa döwlet sapary wagtynda «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çägi boýunça Önüm paýlaşmak şertnamasy we «Türkmengaz» döwlet konserni bilen CNPC-niň arasynda tebigy gaz satmak we satyn almak şertnamasy baglaşyldy.

Bu resminamalara laýyklykda, CNPC «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde tebigy gaz gözleg, işläp düzmek we öndürmek, şeýle hem Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisi arkaly Hytaýa tebigy gaz ibermek boýunça doly göwrümli işleri amala aşyrar.

Bu transmilli turbageçirijiniň açylyş dabarasy 2009-njy ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazagystanyň we Hytaýyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirildi.

Häzirki wagtda Türkmenistan-Hytaý turbageçirijisiniň 3 ugry bar: A, B we C şahalary hereket edýär. Geljekde D şahasyny gurmak meýilleşdirilýär.

Türkmenistan-Hytaý turbageçirijisiniň 10 ýyl ulanyşynda tebigy gaz eksportynyň umumy mukdary takmynan 296 milliard kub metre ýetdi.

CNPC hyzmatdaşlygyň durmuş düzümine, esasanam, Türkmenistanda sport hereketiniň ösmegine goşant goşýar. Şeýle hem bu kompaniýa, HHR-iň ýokary okuw jaýlarynda türkmen ýaşlary üçin hünär bilimini almaklygy guraýar gatnaşýar.

Tebigy gaz gorlary taýdan Türkmenistan dünýäniň iň baý ýurtlaryndan biri, Hytaýda bolsa “mawy ýangyja” bolan islegiň ýokarlanmagyna yzygiderli gözegçilik edilýär. Şol sebäpli energiýa hyzmatdaşlygy iki ýurt üçin hem peýdaly we geljegi uly hadysadyr.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.