Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

15:33 26.04.2021 3139

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2079/original-1608696ffb6831.jpeg

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy. Asman bilen bäsleşýän belent, ajaýyp, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ymaratlar baş şäherimiziň görküni has-da artdyryp, türkmen paýtagty ak mermerli binalaryň has köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabynda mynasyp orny eýeledi.

Ak mermerli binalar toplumy türkmen halkynyň asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan «ak zat alnyňa ýagşy» diýen pähiminiň beýanyna öwrülip,  ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki päk niýetlerden, hoşniýetli maksatlardan ugur alýan syýasatyny dabaralandyrýar. Gahryman Arkadagymyz şähergurluşyk-binagärlik maksatnamasynyň çäklerinde sanly tehnologiýalary işjeň ulanmak babatda öňdebaryjy dünýä tejribesini ulanmalydygyna aýratyn ünsi çekýär. Şonuň netijesinde başy gök direýän mermer binalarymyzda öňdebaryjy milli we daşary ýurt kompaniýalarynyň iň kämil tehnologiýalary işjeň ulanylýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk, Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ulanmaga berilýän täze desgalar nusgalyk häsiýete eýe bolup, halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrýar. Şeýle giň gerimli şähergurluşyk-binagärlik maksatnamalarynda bu ugurda ýokary bilimli hünärmenler bolup ýetişjek talyp ýaşlaryň hem goşandynyň bolmagy örän buýsandyryjydyr.

Baş şäherimiz gözel künjekleri, suwçüwdürimli seýilgähleri, mermer binalary, täsin desgalary, ösen tehnologiýalara esaslanýan ýaşaýyş-jaý toplumlary bilen göreni haýran edýär. Gahryman Arkadagymyz: «Häzirki döwürde Aşgabat dünýäniň durnukly ösýän şäherleriniň birine öwrüldi. Aşgabady ösdürmegiň we abadanlaşdyrmagyň baş meýilnamasyna laýyklykda, geçen sanlyja ýyllarda paýtagtymyz biziň gözümiziň alnynda täsin hem-de owadan binalaryň hatary bilen öz çäklerini has-da giňeltdi. Şol belent ymaratlar baş şäherimiziň görküni has-da artdyrdy we türkmen paýtagty ak mermerli binalaryň has köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi» diýip belleýär. Berkararlygyň, bagtyýarlygyň, gülläp ösüşiň, döredijiligiň, döwletliligiň, aýdym-sazyň, rowaçlyklaryň, ak arzuwlaryň, ýagşy umytlaryň şäherine öwrülen gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk toý dabarasy ýatdan çykmajak ajaýyp wakalara beslener, dünýä derejesinde beýik ykrarnama eýe bolar. Ýurdumyzyň her bir gününi ajaýyplyga, toý-baýramlara besleýän, ata Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat şäherini nusgalyk derejede gülläp ösdürýän milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri elmydama rowaç bolsun!

Mekan Gaýypow,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

Başga makalalar
162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.