Aşgabat

14:12 27.04.2021 291

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2086/original-16087d566195e7.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Atýar süýji daňlar ak päle meňzäp,
Ganabilmän Gün eglenýär roýuňdan.
Kim bagtyny, kim arzuwyn idäp ýör,
Läle deý açylan gülleň çogundan.

Aý nurun düşeýär aýna ýoluňa,
Eçip bolluk bilen sahawatyny.
Ýa bu Aýyň uçmah öýdüp ýanyňa
Begenip gelşiniň alamatymy?!

Başga sende ýazlaň ýaza meňzeýşi,
Ömrüň ömre, toýlaň toýa ulaýşy.
Okap däl, alnyňda janlanýar bu gün,
«Ak guwlaryň», ertekileň döreýşi.

Neneň gözel saňa baglanan hyýal,
Gezmek gowy eziz adyň gaýtalap.
Buýsanyp, çar ýandan ýaňlanýar jümle:
«Gül Watanmyň ýüregi sen, Aşgabat!».

Sünnä sungat hem yhlasyň heýkeli,
Eýlenipdir mähre süňňi-süýegiň.
Görküň sözsüz beýany bor asyrlap,
«Ýagşyny görmegiň jennetdiginiň».

***

Eý, şäher, ullakan gujagyň giň seň,
Seň goýnuňda mesgen tutdy arzuwym.
Näçe umytlary hasyl edipsiň,
Isleýän dek hemmeleriň gowlugyn.

Saňa ýerleşipdir ýaşlygyň döwri,
Gojalaryň öwütlerne ýugrulyp.
Bilemok, näm üçin soňky döwürler
Saňa juda gidipdirin höwrügip.

Täsin sende gijeleriň aýdymy,
Täsin, bagtyň gülün paýlaýan çagyň.
Gujaklap-gujaklap apalap ýörün,
Maňa rowa gören günleriň baryn.

Baglarňa, ýollarňa hemem düýnüňe
Ýerleşipdir hakydalaň üşügi.
Sag bol, bu gün hasyl edeniň üçin
Kän ýyllar öňürti gören düýşümi.

Aýşat HOJAMUHAMMEDOWA.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.


160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.


1608a8abe3f90a.jpeg
Nusgalyk şäher

Häzirki ösen döwürde paýtagt derejesindäki şäherler döwletiň geçmişini, şu gününi we geljegini, ösüşini, ýaşaýyş derejesini açyp görkezýär. Öz döreýşi boýunça her bir paýtagt şäheriň özboluşly aýratynlyklary bar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäheriniň döreýşi türkmen halkynyň ruhy we milli galkynyşy bilen baglanyşyklydyr.