Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

11:40 28.04.2021 1086

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2087/original-160890377af8fc.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar. Paýtagtymyzy ösdürmegiň çäklerinde alnyp barylýan şähergurluşyk we binagärlik işlerinde, Aşgabadyň ýaşaýyş üçin iň amatly şäher hökmünde dünýä tanalmagynda hormatly Prezidentimiziň tagallalary bimöçberdir.

Aşgabady ösdürmegiň maksatnamasynyň tapawutlandyryjy aýratynlygy onuň toplumlaýyn häsiýete eýe bolmagydyr. Şäheriň medeni-dynç alyş merkezleriniň daş-töweregini gurşap alan ýaşyl ýaýlalar, birgeňsi owadanlygy bilen özüne çekýän yşyklandyryş sütünleri, älemgoşar öwüşginleri bilen şuglalanýan suw çüwdürimleri, ýanýodalarynyň ikiýan çeti täze baglar bilen bezelen şaýollaryň gözelligi ajaýyp duýgulary goşalandyrýar. Ähli ýollaryň çatryklarynda diýen ýaly sowma ýollaryň gurulmagy, ýanýodalaryň we ýaşyl zolaklaryň döredilmegi, ýaşaýyş jaýlarydyr edara-kärhanalaryň binalarynyň döwrebap bezegi täze, owadan ymaratlar bilen ajaýyp sazlaşyk döredýär. Paýtagtyň taryhy ýubileýiniň öňüsyrasynda bu döredilen gözellikleriň ählisi aýratyn bezege, tanalmaz keşbe girmek bilen, diňe bir aşgabatlylary däl, eýsem, ähli halkymyzy begendirýär.

Gözel paýtagtymyz Aşgabadyň ady Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabynda ençeme gezek gaýtalanýar. Oguz han suw çüwdürimler toplumy göreniň ünsüni özüne çekýär. Toplumyň 26 sany suw çüwdüriminiň gulaga ýakymly sesi, ylla bir gulakdan düzülen orkestr bolup, süýji durmuşyň waspyny ýerine ýetirýän ýaly eşidilýär. Dünýäniň iň uly binagärlik ýyldyzy — Oguz hanyň sekizburçlygy «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň binasynda lowurdap, gijeki Aşgabada bezeg berýär. Dünýäde iň beýik baýdak sütüni hem Aşgabatda ýerleşip, şäheriň islendik künjeginden görünýär. Elde dokalan, dünýäde iň uly halyny görmek isleýänler hem Aşgabada geläýmeli. Ol haly ululygy hem gözelligi bilen görenleri  haýran galdyrýar. Haly gölüniň iň uly şekili-de Aşgabadyň Halkara howa menziliniň ýolagçy terminalynyň ýokarsynda ýerleşdirilendir. «Älem» medeni–dynç alyş merkezi çagalaryň iň bir söýgüli ýerleriniň biridir. Onuň ýapyk görnüşli syn ediş çarhy-da Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizilendir.

Halkymyzda bedew ata biçak uly sarpa goýulýar. Şeýle bolansoň, bedew atyň dünýäde iň uly nyşanynyň hem Aşgabatda bolmagy kanunalaýykdyr. Bu nyşanyň paýtagtymyzdaky Olimpiýa stadionynyň ýokarsyndan seredip durşy ýurdumyzyň ähli ulgamlarda, şol sanda sportda hem gazananlaryny oňlaýan hem ýeňişlere ruhlandyrýan ýaly bolup görünýär. Sport şäherçesi agzalanda ýapyk görnüşli iň arassa suwda ýüzülýän howzuň hem şu ýerde ýerleşýändigini aýtmaly. Paýtagtymyz bilen adybir stadionda welosport boýunça dünýäde guralan iň köpçülikleýin tälim beriş sapagynyň geçirilendigini, onuň hem rekordlar kitabynda hasaba alnandygyny buýsanç bilen ýatlamalydyrys. Aşgabadyň özi-de iň köp ak mermerli binalary bolan şäher hökmünde Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizilendir.

Maýa GELDIÝEWA,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

Surata düşüren Dörtguly MYRATGULYÝEW.

Başga makalalar
162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.