Nusgalyk şäher

15:30 29.04.2021 735

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2098/original-1608a8abe3f90a.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Häzirki ösen döwürde paýtagt derejesindäki şäherler döwletiň geçmişini, şu gününi we geljegini, ösüşini, ýaşaýyş derejesini açyp görkezýär. Öz döreýşi boýunça her bir paýtagt şäheriň özboluşly aýratynlyklary bar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäheriniň döreýşi türkmen halkynyň ruhy we milli galkynyşy bilen baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Aşgabat şäheri dünýäde nusgalyk şäherleriň birine öwrüldi. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň dabaralarynyň belleniljek günleri barha golaýlaşýar. Bu taryhy gün milli senenamamyza altyn harplar bilen ýazylar.

  Hormatly Prezidentimiziň bu şanly seneleri nusgalyk derejede bellemek üçin görülýän taýýarlyk işlerini üns merkezinde saklamagy bilen şäheriň seýilgählerinde baýramçylyk çäreleri, sungat ussatlarynyň çykyşlary, ýörite sergiler, medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşikleri giň gerim alýar. Aşgabat barada dürli döredijilik eserleriniň, wideofilmleriň taýýarlanmagy, täze, döwrebap desgalaryň dabaraly açylyşlary, geçirilýän sport ýaryşlary, aýlawlardaky at çapyşyklary ildeşlerimiziň baýramçylyk duýgularyny has-da artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň asudalygyň, parahatçylygyň, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň rowaçlanýan merkezi hökmünde ykrar edilendigini belleýär. Şonuň netijesinde Aşgabady dünýäniň iň gözel we ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan şäherleriniň birine öwürmek boýunça yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäheriniň ençeme gezek dürli ugurlar boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi, dünýäniň abraýly halkara guramalary tarapyndan ekologiýa abadançylygy, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi, binalarynyň döwrebaplygy, bezeg aýratynlyklary boýunça mynasyp derejelere eýe bolmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Taryhyň dürli döwürlerinde Aşgabat täzelenişiň, galkynyşyň, özgerişiň, ykbalyň göterilişiniň nusgasy bolupdyr. Häzirki wagtda gözel paýtagtymyz Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda sanlyja ýyllaryň içinde täze, döwrebap keşbe eýe boldy. Ak mermer ymaratlaryň bezeg aýratynlyklary halkymyzyň milli aýratynlyklaryndan gözbaş alýar. Gojaman Köpetdagdan uzalyp gidýän döwrebap Aşgabat tebigatyň, ösen innowasion tehnologiýalaryň, eşretli durmuşyň, ösüşiň-özgerişiň beýany bolup görünýär.

Goý, mähriban halkymyzy eşretli durmuşda ýaşadýan, ýurdumyzyň ýüregi bolan gözel Aşgabat şäherimizi dünýäde nusgalyk şäherleriň birine öwren milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri elmydama rowaç bolsun!

Arslan ATAHANOW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Başga makalalar
162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.