Nusgalyk şäher

15:30 29.04.2021 97

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2098/original-1608a8abe3f90a.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Häzirki ösen döwürde paýtagt derejesindäki şäherler döwletiň geçmişini, şu gününi we geljegini, ösüşini, ýaşaýyş derejesini açyp görkezýär. Öz döreýşi boýunça her bir paýtagt şäheriň özboluşly aýratynlyklary bar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäheriniň döreýşi türkmen halkynyň ruhy we milli galkynyşy bilen baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary bilen Aşgabat şäheri dünýäde nusgalyk şäherleriň birine öwrüldi. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň hem-de mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygynyň dabaralarynyň belleniljek günleri barha golaýlaşýar. Bu taryhy gün milli senenamamyza altyn harplar bilen ýazylar.

  Hormatly Prezidentimiziň bu şanly seneleri nusgalyk derejede bellemek üçin görülýän taýýarlyk işlerini üns merkezinde saklamagy bilen şäheriň seýilgählerinde baýramçylyk çäreleri, sungat ussatlarynyň çykyşlary, ýörite sergiler, medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda döredijilik bäsleşikleri giň gerim alýar. Aşgabat barada dürli döredijilik eserleriniň, wideofilmleriň taýýarlanmagy, täze, döwrebap desgalaryň dabaraly açylyşlary, geçirilýän sport ýaryşlary, aýlawlardaky at çapyşyklary ildeşlerimiziň baýramçylyk duýgularyny has-da artdyrýar.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäheriniň asudalygyň, parahatçylygyň, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň rowaçlanýan merkezi hökmünde ykrar edilendigini belleýär. Şonuň netijesinde Aşgabady dünýäniň iň gözel we ýaşamak üçin ähli amatlyklary bolan şäherleriniň birine öwürmek boýunça yzygiderli işler durmuşa geçirilýär. Aşgabat şäheriniň ençeme gezek dürli ugurlar boýunça Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi, dünýäniň abraýly halkara guramalary tarapyndan ekologiýa abadançylygy, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi, binalarynyň döwrebaplygy, bezeg aýratynlyklary boýunça mynasyp derejelere eýe bolmagy munuň aýdyň mysalydyr.

Taryhyň dürli döwürlerinde Aşgabat täzelenişiň, galkynyşyň, özgerişiň, ykbalyň göterilişiniň nusgasy bolupdyr. Häzirki wagtda gözel paýtagtymyz Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda sanlyja ýyllaryň içinde täze, döwrebap keşbe eýe boldy. Ak mermer ymaratlaryň bezeg aýratynlyklary halkymyzyň milli aýratynlyklaryndan gözbaş alýar. Gojaman Köpetdagdan uzalyp gidýän döwrebap Aşgabat tebigatyň, ösen innowasion tehnologiýalaryň, eşretli durmuşyň, ösüşiň-özgerişiň beýany bolup görünýär.

Goý, mähriban halkymyzy eşretli durmuşda ýaşadýan, ýurdumyzyň ýüregi bolan gözel Aşgabat şäherimizi dünýäde nusgalyk şäherleriň birine öwren milli Liderimiziň jany sag, ömri uzak, tutumly işleri elmydama rowaç bolsun!

Arslan ATAHANOW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.