ARKADAGYŇ BAGT ŞÄHERI, AŞGABAT

11:23 30.04.2021 109

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2101/original-1608ba2472e82e.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Bu gün ak şäherimiz Aşgabadyň ajaýyp keşbi, gaýtalanmajak gözelligi, ykdysadyýetde, ylym-bilim, saglygy goraýyş, aragatnaşyk, medeniýet ulgamlarynda we beýleki ugurlarda ýeten belent derejeleri halkymyzyň baş şäherimize buýsanjyny has-da artdyryp, ýeneki üstünliklere ruhlandyrýar. Aşgabat — Watanymyzyň ýüregi. Onda döwlet we jemgyýetçilik durmuşyna dahylly taryhy çözgütler kabul edilýär, il-ýurt bähbitli beýik işler amala aşyrylýar. Aşgabat — ýurdumyzyň ýüzi. Diýarymyza gelen wekiliýetler, syýahatçylardyr myhmanlar paýtagt şäherimize seredip, tutuş ýurdumyzyň ösüş-özgerişlerine baha berýärler. Şoňa görä-de, Ginnesiň rekordlar kitabyna täsin desgalarynyň 11-si bilen giren Aşgabat 2013-nji ýylda dünýäde ak mermerli binalaryň iň köp jemlenen şäheri hökmünde onuň sahypalaryndan orun aldy. Munuň özi, ozaly bilen, zamanamyzyň beýik arhitektory, hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyzy ösdürmek boýunça alyp barýan giň gerimli işleriniň dünýä derejeli ykrarydyr, ýurdumyzyň paýtagtynyň gaýtalanmajak gözelliklerine berlen ýokary bahadyr.

Baş şäherimizi ösdürmegiň maksatnamasyna laýyklykda, ýylyň-ýylyna ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaý toplumlarynyň açylyp, ulanylmaga berilmegi indi asylly däbe öwrüldi. Paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň hormatyna açylmagy meýilleşdirilýän desgalar bolsa Aşgabadyň görküne has-da görk goşup, onuň binagärlik keşbiniň üstüni ýetirer. Şunda täze gurulýan binalaryň gurluşygynda ýokary hilli we ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän gurluşyk serişdeleriniň ulanylmagy, olarda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň utgaşdyrylmagy möhüm talap bolup durýar. Şoňa görä-de, şähergurluşyk taslamalarynda paýtagtymyzyň ilatynyň döredijilikli işlemegi, amatly dynç almagy, sport bilen meşgullanmagy üçin ähli zerur şertler göz öňünde tutulýar. Bularyň ählisi Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabadyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösdürilmeginde uly ähmiýete eýedir.

Dünýägözel ÇARYÝEWA,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.
Surata düşüren Dörtguly MYRATGULYÝEW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.


1608a8abe3f90a.jpeg
Nusgalyk şäher

Häzirki ösen döwürde paýtagt derejesindäki şäherler döwletiň geçmişini, şu gününi we geljegini, ösüşini, ýaşaýyş derejesini açyp görkezýär. Öz döreýşi boýunça her bir paýtagt şäheriň özboluşly aýratynlyklary bar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäheriniň döreýşi türkmen halkynyň ruhy we milli galkynyşy bilen baglanyşyklydyr.