Ähmiýetli okuw sapaklary

14:36 02.05.2021 88

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2110/original-1608e729574801.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwi «Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli geçiriljek dabaralaryň we çäreleriň Meýilnamasyna» laýyklykda, ýokary we orta mekdeplerde arhiw resminamalaryny peýdalanyp okuw sapaklaryny geçirýär. Ýakynda şeýle okuw sapaklaryň biri paýtagtymyzdaky Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda geçirildi. Oňa bilim işgärleri, alym-professorlar, talyp ýaşlar gatnaşdylar.

Okuwyň dowamynda çykyşlara giň orun berildi. «Aziýanyň merjen şäheri», «Aşgabadyň taryhy we şu güni», «Aşgabadyň taryhy bilen baglanyşykly resminamalar» atly temalar boýunça edilen çykyşlar täsirli boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gözel paýtagtymyzy dünýäde iň ösen, döwrebap şäherleriň birine öwren Gahryman Arkadagymyza hoşallyk sözleri aýdyldy.

Okuwyň dowamynda Aşgabat şäheri barada görkezilen dokumental filmler we taryhy suratlar oňa gatnaşyjylar tarapyndan gyzgyn kabul edildi. Aşgabadyň taryhy, geçmişi we şu güni bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň ýörite web sahypasy arkaly (https://archive.gov.tm) tanyşmak mümkin.

Döwlet ATAÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.


1608a8abe3f90a.jpeg
Nusgalyk şäher

Häzirki ösen döwürde paýtagt derejesindäki şäherler döwletiň geçmişini, şu gününi we geljegini, ösüşini, ýaşaýyş derejesini açyp görkezýär. Öz döreýşi boýunça her bir paýtagt şäheriň özboluşly aýratynlyklary bar. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäheriniň döreýşi türkmen halkynyň ruhy we milli galkynyşy bilen baglanyşyklydyr.