Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanan bäsleşigiň jemi jemlenildi

16:11 24.05.2021 4191

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2233/original-160ab437f71d92.gif

      Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Arkadagyň ak mermerli şäheri,  Gözelligiňe älem aşyk, Aşgabat!’’ atly paýtagtymyzyň ösüşlerini, özgerişlerini açyp görkezýän we çeper beýan edýän iň gowy makalalaryň, oçerkleriň, fotoreportažlaryň, goşgudyr hekaýalaryň döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi.

      “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýen şygar astynda geçýän, ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylynda, sebitde gözelligiň taýsyz nusgalyk şäherine öwrülen Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli ,,Türkmengaz”, ,,Türkmennebit’’ döwlet konsernleriniň ,,Türkmengeologiýa’’ DK-nyň, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň we ,,Nebit-gaz’’ gazetiniň bilelikdäki guramaçylygynda yglan edilen bäsleşigiň jemleniş dabarasyna degişli toplumyň edara-kärhanalarynyň işgärleri gatnaşdylar.

        Dabaraly çäräniň barşynda döredijilik bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Bäsleşigiň netijesi boýunça 1-nji orna Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ,,Jemgyýeti öwreniş ylymlary’’  kafedrasynyň müdiri, professor Nurýagdy Suwhanow, ,,Türkmengaz’’ DK-nyň Medeni işewürlik merkeziniň ýokary derejeli aýdymçysy, Türkmenistanyň halk artisti, Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň halk maslahatynyň agzasy Annagül Gurdowa, ,,Nebit-gaz’’ gazetiniň habarçysy Akgül Saparowa; 2-nji ýere ,,Türkmengaz’’ DK-nyň ,,Aşgabatgaz’’ müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Merjen Myradowa, Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň başlygy Geldimyrat Seýtiýew, ,,Türkmengaz’’ DK-nyň ýörite işler boýunça baş hünärmeni Gülşat Myratmuhammedowa; 3-nji orna hem Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz umiwersitetiniň mugallymy Yslam Durdyýew, ,,Nebit-gaz’’ gazetiniň habarçysy Ýazgül Rahmanowa, ,,Türkmengaz’’ DK-nyň ,,Döwletabatgazçykaryş’’ müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Ibraýimguly Ilamanow dagy mynasyp boldy. Ýeňijilere Hormat hatlary we milli Liderimiziň adyndan Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň gymmat baha sowgatlary gowşuryldy.

     Döredijilik bäsleşigiň ýeňijileri Aşgabady dünýäniň iň owadan, nusgalyk şäherine öwürmek ugrunda taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň il-ýurt bähbitli, umumadamzat ähmiýetli başlangyçlarynyň has-da rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler we işlemäge hemme şertleri döredýendigi üçin hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.

        Dabaranyň dowamynda ,,Türkmengaz’’ DK-nyň Medeni işewürlik merkeziniň sungat ussatlary ak şäherimiz Aşgabady wasp edýän ajaýyp aýdym-sazlary ýerine ýetirdiler.  

     Baýramçylyk ruhunda diýseň şowhunly we ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilen dabara, oňa gatnaşyjylaryň ýurdumyzyň ähli mümkinçiliklerini halkymyzyň abadan durmuşyna gönükdirýän hormatly Prezidentimize hoşallyk sözleri bilen jemlenildi.   

Başga makalalar
161b8d54535f0d.jpeg
Nebitgazçylaryň we geologlaryň hünär baýramçylygy dabaraly pursatlara beslendi

Nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda ,,Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany’’ ýylynda nebitgaz senagatynda we geologiýa pudagynda ýetilen sepgitler’’ atly dabaraly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Şahym Abdrahmanowyň ýolbaşçylygynda geçirilen maslahata degişli toplumyň ýolbaşçylary, edara-kärhanalarynyň işgärleri we hünärmenleri gatnaşdy. Ilki bilen wise-premýer Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň iberen Gutlagyny okady.


1651e719373049.jpg
Azerbaýjanyň wekiliýeti Türkmenistanyň DIM-inde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistana sapar bilen gelen wekiliýeti bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meselerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


1651e72026cdd1.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen geçiren duşuşygynda döwletara söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ileri tutulýan meseleleri maslahatlaşyldy.


1651e729bc524f.jpg
Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini maslahatlaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Hökümetinde öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip gelen Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow bilen nebitgaz ulgamynda türkmen-azerbaýjan hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.