Möwsüme taýýarlyk möhüm wezipe

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2289/original-160b671c85ae6f.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylarynyň etrabyň ilatyny we edara-kärhanalaryny ýylyň islendik möwsüminde milli baýlygymyz bolan «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek maksadynda şu günler durmuşa geçirýän derwaýys i Etrabyň gaz hojalyk edarasynyň gazçylary dürli basyşly gaz ulgamlarynyň 1210 kilometre golaý ýerine, gaz sazlaýjy we paýlaýjy enjamlaryň bolsa 513 sanysyna ýokary derejede gözegçilik edýärler. Şonuň 271 sanysy gaz paýlaýjy, 242 sanysy bolsa gaz sazlaýjy enjamlardyr. Şeýle-de edaranyň degişli işçi

Habaryň dowamyny okamak üçin