Durky täzelenen beket müşderilere hyzmat edýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2290/original-160b6721343f12.jpeg
Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň agzybir zähmet adamlary Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde giňden toýlanýan şanly seneleri sowgatly garşylamagy özleri üçin asylly däbe öwürdiler. Olar Aziýan Bekediň gurluşyk-gurnama işlerini «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň 7-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary ýokary hil derejesinde ýerine ýetirdiler. Beketde dünýäniň ösen döwletlerinde öndürilen kämil tehnologiýaly ýangyç guýujy enjamlar oturdyldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin