Şahamçadaky utgaşykly işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2292/original-160b67336ac0a4.jpeg
Zergär Türkmenabat nebit önümleri kärhanasynyň iri şahamçalarynyň biridir. Bu ýere Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan dürli görnüşli nebit önümleri yzygiderli gelip gowuşýar. Şahamçada gymmatly önümleri bökdençsiz kabul edip almak, saklamak we sarp edijilere ugratmak üçi Iş günleri şahamçanyň giň derwezesinden ýangyç daşaýan awtoulaglaryň köp sanlysy girip çykýar. Indi birnäçe wagtdan bäri bolsa olaryň hataryna üstüne gurluşyk önümleri ýüklenen tehnikalar hem goşuldy. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Bu ýerde häzirki günlerde esasy işler bilen birlikde şahamçan

Habaryň dowamyny okamak üçin