Türkmenistanyň wekiliýeti Peterburg halkara ykdysady 2021-e gatnaşdy

19:27 08.06.2021 1256

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2344/original-160bdc5efbcb59.jpeg

Türkmen tarapy gyzyklanma bildirýän taraplar bilen uzakmöhletleýin köpmeýilli hyzmatdaşlygy ýola goýmaga taýýar diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde 24-nji Peterburg Halkara ykdysady forumynynyň çäginde eden çykyşynda aýtdy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherine iş saparyna ýolbaşçylyk etdi. Forumyň çäklerinde wise-premýer hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny beýan etdi.

Forumyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň Türkmen tarapyndan başlygy S.G.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň Rus tarapyndan başlygy A.L.Owerçuk bilen duşuşygy geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar syýasy, söwda-ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlarda türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmegiň işjeň depginini kanagatlanma bilen bellediler. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary ilerletmekde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-rus toparynyň we onuň usullarynyň ähmiýeti nygtaldy.

Ulag, energiýa, senagat, sanlylaşdyrmak, saglygy goraýyş, maliýe we beýleki ulgamlar bilen bir hatarda, özara gyzyklanma bildirilýän ugurlar boýunça özara hereketleriň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda söwda dolanyşygyň möçberiniň durnukly ösüşi bellenildi.

Şeýle-de S.G.Berdimuhamedowyň Sankt-Peterburgyň Gubernatory A.D.Beglow bilen duşuşygy boldy. Şeýle-de forumyň çäklerinde S.G.Berdimuhamedow «Объединенная судостроительная корпорация» (Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy) paýdarlar jemgyýetiniň Baş direktory A.L.Rahmanow bilen duşuşdy.

Gepleşikleriň barşynda özüniň ulag ulgamyny dünýäniň ulag toruna birleşdirmekde Türkmenistanyň işjeň orun eýeleýändigi nygtaldy. Häzirki zaman deňiz söwda flotyny döretmek bilen bir hatarda, Türkmenistan deňiz we derýa ulaglary ulgamyny kämilleşdirmäge ymtylýar. Şu nukdaýnazardan, agzalan ugurda baý iş tejribä eýe bolan “Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasy” paýdarlar jemgyýeti bilen uzakmöhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça türkmen tarapynyň gyzyklanmasy tassyklanyldy.

Şeýle-de türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň birnäçe rus korporasiýalary, maliýe we bank edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary boldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.