Guýulary bökdençsiz işletmegiň çäreleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2379/original-160c83f5b7fd8a.jpeg
Nebit önümli gatlaklaryň geologik-fiziki häsiýetnamalaryny, guýularyň önüminiň düzümini we häsiýetlerini, olaryň gurluşlaryny we işleriniň taslama düzgünlerini hasaba alyp, ulanyş döwründe ýüze çykýan çylşyrymly ýagdaýlaryna seredip, öz wagtynda çäresini görüp, nebit akymyny artdyrmak öňde goýlan Guýularyň kadaly işleýşiniň bozulmagynyň esasy sebäpleri önüminiň suwlulanmagy, göteriji turbalarda parafiniň ýygnanmagy (takmynan guýynyň agzyndan 1000 metre çenli), düýpýaka zolakda çäge dykysynyň döremegi, ştuseriň çägäniň täsirinden iýilmegi we tutulmagy, nebit akdyryjy turbalaryň (liniýalary

Habaryň dowamyny okamak üçin