Suw gözleýjileriň zähmet üstünlikleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2423/original-160d1bacae9929.jpeg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň agzalary «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylyň her bir aýyny zähmet rowaçlyklaryna beslemek bilen, ýurt Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şöhratly senesini mynasyp zähmet sowgatl Ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň giňişliklerinde, Garagum sährasynyň jümmüşinde we welaýatyň obadyr şäherlerinde ekologiýa hadysalaryny, ýerasty suwlaryň hereketini hem-de tebigat, tebigy baýlyklarymyz bilen baglanyşykly geoekologik ýagdaýlary öwrenmek ugrunda bu

Habaryň dowamyny okamak üçin