Gyş möwsümine ykjam taýýarlyk görülýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2515/original-160e417c73934b.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýatyň iň çetki günbatar etrabynyň ilatyny we edara-kärhanalaryny milli baýlygymyz bolan tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen birlikde, etrabyň çäginde bar bolan gaz desgala Edaranyň işçi-hünärmenleri tarapyndan dürli basyşly gaz geçirijileriň 2 müň 450 kilometre golaý ýerine, gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlaryň bolsa 670-den gowragyna ýokary derejede hyzmat edilýändigini bellemek bolar. Etrapda hereket edýän bitewi gaz ulgamy edaranyň gazçylary tarapyndan gije-gündi

Habaryň dowamyny okamak üçin