Tebigy gazyň eşreti

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2697/original-1611211d8c5419.jpeg
Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda döwletimiz tarapyndan bagtyýar halkymyza berilýän eşretleriň biri — «mawy ýangyç» bilen Mary welaýatynyň ilatyny ýylyň bütin dowamynda bökdençsiz üpjün etmek «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylarynyň gündelik esasy mak Olar Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly toýunyň öň ýanyndaky günlerde bolsa, welaýatyň çägindäki gaz geçirijileri, gaz paýlaýjy desgalary, gaz sazlaýjy enjamlary tebigy gazyň köp sarp edilýän döwri bolan güýz-gyş möwsümine ýokary hilli taýýarlamak işlerine giň gerim berdiler.

Habaryň dowamyny okamak üçin