Abatlaýjylaryň ynamly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2783/original-161248dca81e4b.jpeg
Döwleti dolandyrmakdaky pähim-paýhasy, ýiti öňdengörüjiligi ählumumy ykrarnama eýe bolan milli Liderimiz ýurdumyzdaky ýataklardan nebiti çykarmakda döwrebap tehnologiýalary we usullary ulanmak arkaly «gara altynyň» ýeriň jümmüşinden alynýan mukdaryny ýokarlandyrmak, guýulary abatlamak we durkuny Milli Liderimiziň görkezmelerinden ugur alyp, Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde we çykarylýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebitgaz çykaryş müdirlikleriniň Balkan welaýatyndaky guýulary

Habaryň dowamyny okamak üçin