Türkmen geologlary batly depgin bilen öňe barýarlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2784/original-161248e16bcf6f.jpeg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy (öňki «Türkmengeologiýa» müdirligi, «Türkmengeologiýa» geologiýa-gözleg işleri boýunça önümçilik birleşigi) 1938-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda Orta Aziýa geologiýa tresti ýapylandan soň döredildi. 1938-nji ýyla çenli ýurdumyzyň çäklerinde nebitgaz meýdançalary ýüzleý öwrenildi we tebigy baýlyklaryň aýry-aýry ýüze çykmalaryny hem-de şol wagt zerur bolan tebigy baýlyklaryň ýataklaryny özleşdirmek işleri geçirildi.

Habaryň dowamyny okamak üçin