«Bagtyýarlyk» gaz käninde täze taslama badalga berildi

14:33 08.09.2021 1211

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2884/original-1613854c4b5173.jpeg

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gazlaşdyrmak boýunça gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň gaz gurluşykçylary hem halkymyzyň baş baýramynyň öň ýanyndaky günlerde her bir iş gününi üstünlikli jemleýärler.

Olaryň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmalary esasynda Mary welaýatynyň obalarynda hem-de şäherlerinde ýokary we orta basyşly gaz geçirijilerini gurmak boýunça ýerine ýetirýän işleri möhüm ähmiýete eýedir.

Gaz gurluşykçylar Milli maksatnama esasynda ýokary hem-de orta basyşly gaz geçirijilerini gurmak, ozaldan ulanylýan gaz geçirijileriň durkuny täzelemek, abatlamak boýunça bellenilen meýilnama laýyklykda, şu ýylyň geçen ýedi aýynda umumy uzynlygy ýigrimi dört müň ýedi ýüz segsen metr bolan gaz geçirijilerini gurup, degişli ýerlerde durkuny täzeläp, abatlap, dokuz million ýedi ýüz ýigrimi sekiz müň manatlyk gurluşyk-gurnaýyş işlerini ýerine ýetirdiler. Munuň özi obalaryň ençemesiniň ilatynyň tebigy gaz bilen üpjünçiliginiň has-da gowulanmagyna ýardam berdi.

Gazçylar şu ýylyň başyndan bäri welaýatyň Ýolöten etrabynyň «Bereket» daýhan birleşiginde bir müň on alty metr, Türkmengala etrabynyň «Zähmet» daýhan birleşiginde bir müň alty ýüz segsen üç metr, Wekilbazar etrabynyň Goňur daýhan birleşiginde bir müň dokuz ýüz bäş metr uzynlygy bolan gaz geçirijileri gurdular hem-de ozaldan ulanylýan gaz geçirijileriň durkuny täzelediler.

Munuň özi şol obalaryň ýaşaýjylarynyň begenjini hem-de buýsanjyny artdyrdy. Döwletimiz tarapyndan halkymyza berilýän eşretleriň biri bolan tebigy gazyň hözirini görýän bagtyýar raýatlaryň her biri Gahryman Arkadagymyzyň adyna alkyş sözlerini aýdýar.

Täzelikde ülşüň hünärmenleridir işçileri welaýatyň Murgap etrabynyň Gylyç Sähetmyradow geňeşliginiň obalarynda uzynlygy üç müň üç ýüz metr bolan ýokary basyşly gaz geçirijisiniň durkuny täzeläp, ulanmaga berdiler.

— «Marygazüpjünçilik» müdirligi tarapyndan gerekli turbalar, beýleki materiallar bilen bökdençsiz üpjün edilip durulmagy biziň şu gaz geçirijiniň durkuny täzelemek işlerini bellenilen möhletinde ýokary hilli ýerine ýetirmegimize mümkinçilik berdi. Bu işde aýry-aýry gaz gurluşykçylarymyz has tapawutlanyp zähmet çekdiler. Olardan ýokary hünär derejeli elektrik we gaz bilen kebşirleýjilerimiz Annageldi Hojaberdiýew, Döwran Ataýew, slesar Akmyrat Baýramgulyýew, awtokranyň sürüjisi Rejep Aýdogdyýew, mehanizatorlar Allamyrat Gurbanow, Sapargylyç Annaýew dagynyň atlaryny görkezmek bolar.

Biz häzirki günlerde welaýatymyzyň Ýolöten etrabynyň «Döwletli» maldarçylyk hojalygynda hem-de Tagtabazar etrabynyň «Daýhan» daýhan birleşiginde orta we ýokary basyşly gaz geçirijileriniň durkuny täzelemek işlerini ýokary depgin bilen alyp barýarys. Nesip bolsa, şol işleri ýakyn günlerde doly tamamlarys. Bu bolsa Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly toýuna biziň zähmet sowgadymyz bolar — diýip, Mary welaýaty boýunça gurluşyk-gurnaýyş ülşüniň hünärmeni Borjak Hommadow gürrüň berýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.